Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 21 april 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.

00:02:37 - 00:05:37 - G.J. Kok

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er heeft zich 1 inspreker gemeld bij agendapunt 7.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 30 maart, 6 april en 13 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 30 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

00:05:37 - 00:06:19 - L. Lubberink
00:06:19 - 00:06:26 - G.J. Kok
00:06:26 - 00:07:02 - A. Mussche
00:07:02 - 00:07:51 - L. Lubberink
00:07:51 - 00:08:15 - A. Mussche
00:08:15 - 00:11:16 - G.J. Kok
00:11:45 - 00:14:14 - A. Mussche
00:14:14 - 00:14:17 - G.J. Kok
00:14:17 - 00:14:25 - J.C. Bos
00:15:54 - 00:16:17 - G.J. Kok
00:16:17 - 00:16:36 - G. Compagner
00:16:36 - 00:17:03 - G.J. Kok
00:17:03 - 00:17:20 - L. Mulder
00:17:20 - 00:17:25 - G.J. Kok
00:17:25 - 00:18:06 - M. Troost
00:18:06 - 00:18:18 - G.J. Kok
00:18:18 - 00:18:46 - A. Mussche
00:18:46 - 00:18:47 - G.J. Kok
00:18:47 - 00:20:17 - A. Stegeman
00:20:17 - 00:20:20 - G.J. Kok
00:20:20 - 00:20:49 - L. Lubberink
00:20:49 - 00:22:04 - A. Mussche
00:22:04 - 00:22:07 - G.J. Kok
00:22:07 - 00:22:42 - A. Stegeman
00:22:42 - 00:24:48 - G.J. Kok
00:25:06 - 00:26:45 - L. Mulder
00:26:45 - 00:30:22 - G.J. Kok

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mevrouw Lubberink vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk 1002 van de Beroeps Organisatie Kunstenaars of de raad een overzicht kan krijgen waar aan de middelen zijn besteed.
Wethouder Mussche geeft aan dat dit meegenomen wordt in het voorstel dat de raad hierover ontvangt.
Mevrouw Lubberink geeft aan zich zorgen te maken over de situatie bij het dienstencentrum (nav ingekomen stuk 1001 en 1006).
Mevrouw Lubberink vraagt of de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen nog terugkomen op de agenda.
Wethouder Mussche geeft aan dat de begrotingen aan de raad worden voorgelegd. De jaarrekeningen niet zijn ter kennisname.

Ingekomen stukken
Afzender
Beroeps Organisatie Kunstenaars
De Plattelandsbeweging
Gemeente Dinkelland
GGD IJsselland
LTO Noord
Omgevingsdienst IJsselland
Raad van State
Raad van State
Raad van State
Raad van State
Reestmond
Reestmond
RSJ IJsselland
Stichting Welzijn Staphorst
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio IJsselland
VNG
VNG
Wijkraad Noord

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Schra stelt vragen naar aanleiding van collegebericht 451 crisis- en herstel- aanpak regio Zwolle. De vragen zijn gericht op de financiële verdeling.

Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.

De heer Bos stelt naar aanleiding van collegebericht 461, jaarverslag commissie bezwaarschriften de vraag waar de stijging in het aantal bezwaarschriften vandaan komt.

Burgemeester Kok zegt toe terug te komen op de stijging van het aantal bezwaarschriften en wat hier de oorzaak van is.

Mevrouw Compagner stelt naar aanleiding van collegebericht 463, beantwoording vragen dienstencentrum de vraag of bij agendering van dit onderwerp in de raad de gespreksverslagen toegevoegd kunnen worden.

Wethouder Mulder zegt toe de beschikbare gespreksverslagen inzake het dienstencentrum aan de raad toe te zenden ten behoeve van de behandeling in de raad.

De heer M. Troost geeft complimenten naar aanleiding van collegebericht 457.

De heer Stegeman dankt het college voor de planning van het fietspad Heerenweg (collegebericht 452). Mevrouw Lubberink stelt aanvullend de vraag of de gesprekken daarover al zijn afgerond.

Wethouder Mussche geeft aan dat de gesprekken nog gevoerd worden.

De heer Stegeman geeft aan met vervolgvragen te komen inzake de beantwoording van de vragen over handhaving.

Collegeberichten
Onderwerp
Raadsmemo aanleg lus Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan
Raadsmemo beantwoording raadsvragen CDA dienstencentrum
Raadsmemo crisis en herstelaanpak regio Zwolle
Raadsmemo herwaardering en bezwarenafhandeling Wet WOZ 2021
Raadsmemo inzake beantwoording raadsvragen inzake handhaving
Raadsmemo jaarverslag 2020 commissie bezwaarschriften
Raadsmemo jaarverslag 2020 klachten
Raadsmemo jaarverslag Wet openbaarheid van bestuur
Raadsmemo Nieuwe Wet Inburgering: inkoop leerroutes
Raadsmemo Reductie Energieverbruik woningen (RREW)
Raadsmemo stand van zaken fietspad Heerenweg (motie 90)
Raadsmemo verhoging RES bod en aanpassen planning
Raadsmemo voortgang motie 35: ontwikkeling recreatie en toerisme
Raadsmemo zienswijze Ontwerpbesluit natuurvergunning Lelystad
Ingekomen stukken
Afzender
GGD IJsselland

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

De heer de Wee vraagt of er een link is tussen de afvalstoffenheffing en de huurtoeslag
en of er een mogelijkheid is om deze groep huurders tegemoet te komen.

Wethouder Mulder geeft aan dat er mogelijkheden zijn door middel van generieke regelingen.

Besluit

Er hebben zich 3 kandidaten gemeld: mevrouw Brinkman, de heer Stegeman en de heer H. Troost. De raad benoemd als stembureau de leden: mevrouw Lubberink, de heer R. Slager en de heer Schra. Mevrouw Lubberink zal optreden als voorzitter.
Stemronde 1 voor 1e plaatsvervangend voorzitter van de raad:
  H. Troost 8 stemmen
  H. Brinkman 6 stemmen
  A. Stegeman 3 stemmen

Stemronde 2 voor 1e plaatsvervangend voorzitter van de raad:
  H. Troost 9 stemmen
  H. Brinkman 6 stemmen
  A. Stegeman 2 stemmen

Na de schriftelijke stemming concludeert de voorzitter dat de heer H. Troost is benoemd tot 1e  plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Stemronde 1 voor 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad
  H. Brinkman 9 stemmen
  A. Stegeman 8 stemmen

Na de schriftelijke stemming concludeert de voorzitter dat mevrouw Brinkman is benoemd tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad.

00:30:22 - 00:31:29 - G.J. Kok
00:33:50 - 00:34:14 - L. Lubberink
00:34:14 - 00:35:47 - G.J. Kok
00:38:31 - 00:38:51 - L. Lubberink
00:38:51 - 00:41:04 - G.J. Kok
00:43:39 - 00:43:54 - L. Lubberink
00:43:54 - 00:46:29 - G.J. Kok
Besluit

De heer H. Stegeman spreekt in.

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 mei 2021.

Wethouder Mussche zegt toe een nadere onderbouwing te geven over het standpunt met betrekking tot het viaduct en een overzicht met betrekking tot de financiën

00:46:29 - 00:55:59 - Inspreker
00:55:59 - 00:56:30 - H. Brinkman
00:56:30 - 00:57:17 - Inspreker
00:57:17 - 00:57:50 - G.J. Kok
00:57:50 - 01:04:39 - M. Troost
01:04:39 - 01:05:12 - H. Brinkman
01:05:12 - 01:05:43 - M. Troost
01:05:43 - 01:06:04 - H. Brinkman
01:06:04 - 01:07:22 - M. Troost
01:07:22 - 01:07:26 - G.J. Kok
01:07:26 - 01:07:45 - H. Brinkman
01:07:45 - 01:10:25 - G. Compagner
01:10:25 - 01:10:38 - H. Troost
01:10:38 - 01:11:00 - H. Brinkman
01:11:00 - 01:11:02 - H. Troost
01:11:02 - 01:11:26 - M. Troost
01:11:26 - 01:12:06 - H. Brinkman
01:12:06 - 01:12:13 - M. Troost
01:12:13 - 01:12:57 - H. Troost
01:12:57 - 01:12:59 - H. Brinkman
01:12:59 - 01:13:02 - G.J. Kok
01:13:02 - 01:13:28 - M. Troost
01:13:28 - 01:13:51 - H. Brinkman
01:13:51 - 01:14:00 - M. Troost
01:14:00 - 01:14:25 - F. de Wee
01:14:25 - 01:15:02 - H. Brinkman
01:15:02 - 01:15:26 - F. de Wee
01:15:26 - 01:17:09 - H. Brinkman
01:17:09 - 01:17:15 - G.J. Kok
01:17:15 - 01:19:44 - F. de Wee
01:19:44 - 01:19:47 - G.J. Kok
01:19:47 - 01:20:36 - H. Brinkman
01:20:36 - 01:21:05 - F. de Wee
01:21:05 - 01:23:15 - H. Troost
01:23:15 - 01:23:24 - G.J. Kok
01:23:24 - 01:25:33 - L. Lubberink
01:25:33 - 01:25:38 - H. Troost
01:25:38 - 01:26:24 - M. Troost
01:26:24 - 01:26:45 - L. Lubberink
01:26:45 - 01:27:09 - M. Troost
01:27:09 - 01:27:31 - L. Lubberink
01:27:31 - 01:27:32 - G.J. Kok
01:27:32 - 01:29:24 - H. Troost
01:29:24 - 01:29:59 - L. Lubberink
01:29:59 - 01:30:02 - G.J. Kok
01:30:02 - 01:30:30 - H. Brinkman
01:30:30 - 01:30:42 - L. Lubberink
01:30:42 - 01:31:11 - H. Brinkman
01:31:11 - 01:31:49 - H. Troost
01:31:49 - 01:32:06 - L. Lubberink
01:32:06 - 01:32:33 - G.J. Kok
01:32:33 - 01:34:41 - A. Mussche
01:34:41 - 01:34:56 - L. Lubberink
01:34:56 - 01:35:50 - A. Mussche
01:35:50 - 01:36:13 - L. Lubberink
01:36:13 - 01:39:34 - A. Mussche
01:39:34 - 01:39:47 - F. de Wee
01:39:47 - 01:41:26 - A. Mussche
01:41:26 - 01:41:59 - H. Brinkman
01:41:59 - 01:42:43 - A. Mussche
01:42:43 - 01:42:47 - G.J. Kok
01:42:47 - 01:43:39 - H. Troost
01:43:39 - 01:44:08 - H. Brinkman
01:44:08 - 01:44:12 - G.J. Kok
01:44:12 - 01:44:48 - M. Troost
01:44:48 - 01:46:01 - A. Mussche
01:46:01 - 01:46:12 - H. Kin
01:46:12 - 01:46:54 - H. Troost
01:46:54 - 01:47:52 - A. Mussche
01:47:52 - 01:48:40 - H. Troost
01:48:40 - 01:51:10 - A. Mussche
01:51:10 - 01:51:17 - G.J. Kok
01:51:17 - 01:51:27 - M. Troost
01:51:27 - 01:51:29 - G.J. Kok
01:51:29 - 01:53:20 - H. Brinkman
01:53:20 - 01:54:28 - H. Troost
01:54:28 - 01:54:38 - G.J. Kok
01:54:38 - 01:55:16 - F. de Wee
01:55:16 - 01:55:20 - G.J. Kok
01:55:20 - 01:55:46 - H. Troost
01:55:46 - 01:55:48 - G.J. Kok
01:55:48 - 01:56:26 - L. Lubberink
01:56:26 - 01:56:44 - G.J. Kok
01:56:44 - 01:58:40 - A. Mussche
01:58:40 - 01:59:14 - H. Troost
01:59:14 - 01:59:36 - A. Mussche
01:59:36 - 01:59:53 - H. Troost
01:59:53 - 01:59:54 - G.J. Kok
01:59:54 - 02:00:26 - F. de Wee
02:00:26 - 02:00:28 - G.J. Kok
02:00:28 - 02:00:39 - H. Brinkman
02:00:39 - 02:00:42 - A. Mussche
02:00:42 - 02:00:44 - G.J. Kok
02:00:44 - 02:01:27 - M. Troost
02:01:27 - 02:01:29 - G.J. Kok
02:01:29 - 02:02:50 - A. Mussche
02:02:50 - 02:02:59 - L. Lubberink
02:02:59 - 02:03:02 - A. Mussche
02:03:02 - 02:04:56 - G.J. Kok
Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 mei 2021.

Moties
Titel
Verbod Lachgas in de APV van Staphorst
02:04:56 - 02:08:28 - J.C. Bos
02:08:28 - 02:10:32 - G.J. Kok
02:10:32 - 02:11:59 - L. Lubberink
02:11:59 - 02:12:02 - G.J. Kok
02:12:02 - 02:12:26 - F. de Wee
02:12:26 - 02:12:29 - G.J. Kok
02:12:29 - 02:13:27 - G. Compagner
02:13:27 - 02:13:28 - G.J. Kok
02:13:28 - 02:15:13 - R. Slager
02:15:13 - 02:15:18 - G.J. Kok
02:15:18 - 02:16:10 - J.C. Bos
02:16:10 - 02:16:13 - G.J. Kok
02:16:13 - 02:16:43 - G. Compagner
02:16:43 - 02:17:16 - J.C. Bos
02:17:16 - 02:17:32 - G. Compagner
02:17:32 - 02:21:34 - G.J. Kok
Besluit

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 mei 2021.

De heer Stegeman geeft als voorzitter van de Auditcommissie aan dat de stukken bij agendapunt 9, 10 en 11 in de Auditcommissie besproken zijn. De commissie adviseert de stukken vast te stellen.

02:23:01 - 02:23:57 - A. Stegeman
02:23:57 - 02:25:46 - G.J. Kok
Besluit

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 mei 2021.

Besluit

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 mei 2021.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om  21.50 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.