Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 19 januari 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitale raadsvergadering
Voorzitter
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.  Omdat dit een digitale raadvergadering is wordt de raadsleden gevraagd hun aanwezigheid kenbaar te maken, na het aflezen van de namen.

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 9 wordt behandeld na agendapunt 5 in verband met insprekers

Besluit

Er hebben zich twee insprekers gemeld bij agendapunt 9

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 15 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 15 december 2020 wordt
       ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld

Ingekomen stukken
Afzender
Anoniem
Anoniem
Burger
Burger
FNV
Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
Min. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Provincie Overijssel
Regenboogteam
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
VNG
VNG
VNG
VNG
VNG
VNG

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

Collegeberichten
Onderwerp
Beantwoording motie 75: programmaplan energie en klimaat
Beleidsplan fysieke leefomgeving 2021-2024
Raadsmemo (audit)rapportages informatiemanagement
Raadsmemo vaststellen stemlokalen 2e kamer verkiezingen
Raadsmemo voortgang toekomstbestendig gemeentehuis
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2021

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

De heer Spiker stelt vragen over de gesprekken die gevoerd zijn met betrekking tot de herontwikkeling van het gebied rondom de stovonde de Kop van de Muldersweg en het pand Waanders.

Wethouder Mulder geeft aan dat de herontwikkeling plan Waanders als eposraadsconsultatie deze week naar de raad toe komt. De andere plannen betreffen een reguliere vergunning en komen niet richting de raad.

Mevrouw Lubberink vraagt of bekend is dat er inwoners zijn die zich gemeld hebben als gedupeerde van de toeslagenaffaire en wat doet de gemeente om deze mensen te helpen en te lokaliseren.

Wethouder Mussche geeft dat niemand zich gemeld heeft bij de gemeente. Wel is bij de belastingdienst één geval bekend. Indien iemand zich meld zal de gemeente hierop actie ondernemen in lijn met de afspraken die gemaakt zijn met de VNG.

Besluit

De fracties van CDA en SGP dienen een amendement in met een tekstwijzigingen voor wat betreft paragraaf 4.3 van de beleidsnota over het huisvesten van arbeidsmigranten in woonkernen

De voorzitter stelt, gezien de korte voorbereiding met betrekking tot het amendemeent om de tweede termijn van dit agendapunt de eerstvolgende raadsvergadering te behandelen,.De raad gaat akkoord met dit voorstel.

Resultaat stemming
Besluit

De motie wordt met 12 stemmen voor (CDA, GB, PvdA, SGP) en 5 stemmen tegen (CU) aangenomen.

De heer M. Troost (CU) legt een stemverklaring af. De CU stemt tegen deze motie. We onderstrepen het belang ervan, en zullen er ook mee instemmen met het doortrekken van het fietspad op het moment dat de gemeente Hardenberg een volgende concrete stap gaat zetten, wat betreft de aanleg van het fietspad op grond van Hardenberg. Op dat moment gaan we graag met Hardenberg aan de slag om het laatste deel op Staphorster grondgebied gezamenlijk met de gemeente Hardenberg aan te pakken. Op dit moment zijn de plannen nog te prematuur en wachten we eerst verdere besluiten van Hardenberg af.

Wethouder Mussche zegt toe dat de raad eind maart een memo krijgt met de stand van zaken omtrent de aanleg van het fietspad Heerenweg.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
1. het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Mr. J.B. Kanlaan 13a te
Punthorst’ , met de identificatiecode NL.IMRO.0180.5102020004-VS01, op grond van
artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met
artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen;
 2. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.0180.5102020004-VS01 vast te stellen;
3.  in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit

De heren Bezoen en Vijfhuizen spreken namens hun cliënten in op dit onderwerp.

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als
besluitvormend bespreekpunt wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari 2021.

Wethouder Mulder zegt toe dat de raad een onderbouwing van het bestemmingsplan krijgt, waarin verwerkt is de rood voor rood regeling en de invulling van het landschapsplan.

Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari 2021.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.