Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 16 februari 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitale raadsvergadering
Voorzitter
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.  Omdat dit een digitale raadvergadering is wordt de raadsleden gevraagd hun aanwezigheid kenbaar te maken, na het aflezen van de namen.

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 10 wordt agendapunt 7b.

Besluit

Er heeft zich één inspreker gemeld bij agendapunt 10.

Besluit

De heer Beerda en de heer Mastwijk zijn namens de Rekenkamercommissie aanwezig. Daarnaast is de heer Heuzels van I&O Research aanwezig. De heer Beerdageeft een korte toelichting op het rapport. Alle fracties krijgen de gelegenheid om technische vragen te stellen. De heer Beerda en de heer Heuzels beantwoorden de vragen.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 2 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 2 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer R. Slager stelt een vraag over ingekomen stuk 958: Kaderbrief Reestmond en vraagt wat deze brief nu precies te bieden heeft voor de medewerkers van Reestmond en wat de concrete plannen zijn

Mevrouw Lubberink heeft refereert eveneens aan de Kaderbrief Reestmond en de landleijke ontwikkelingen op het gebied van r de sociale werkvoorzieningen.

Wethouder Mussche beantwoordt de vragen en geeft aan dat de gemeenteraad dit jaar wordt geinformeerd door middel van het beleidsplan.

De heer Hattem dankt de rekenkamercommissie voor het  Jaarverslag Rekenkamercommissie (ingekomen stuk 964), en wenst ze succes met het nieuwe onderzoek over de huidige wijze van afvalinzameling en afvalscheiding.
Tevens stelt de heer Hattem vragen over Ingekomen stuk 961: VNG ledenbrief Start consultatie herijking gemeentefonds en hoe de gemeenten hiervoor hun input kunnen leveren.

Wethouder Mulder geeft antwoord op de vragen.

Ingekomen stukken
Afzender
Auditcommissie
Comité dierennoodhulp
Gemeente Hof van Twente
gemeente@ruimtevoorcollectiefwonen.nl
Reestmond
Rekenkamercommissie
Stad&Esch en CSG Dingstede
Stichting Landschap Overijssel
VNG
VNG
VNG

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Schra stelt meerdere vragen over collegebericht 431: Raadsmemo uitgangspunten Gebieds Gerichte Aanpak Noordwest-Overijssel. De heer H. Troost sluit zich aan bij de vragen van de heer Schraover collegebericht 431 over de deelnemende partijen

Wethouder Mulder beantwoordt een deel van de vragen en geeft aan dat het proces nog verder vorm moet krijgen.
De voorzitter stelt voor om de vraag om hier een informerende raadsbijeenkomst over te organiseren terug te leggen bij de agendacommissie.

De heer R. Slager en mevrouw Lubberink geven  complimenten over collegebericht 432: Raadsmemo Jeugd aan Zet.

Mevrouw Lubberink vraagt naar aanleiding van collegebericht 433: Meerjarenbeleidsplan Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2021-2024 naar de cijfers in Staphorst ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

Wethouder Mulder doet de toezegging dat de raad een overzicht krijgt van de cijfers inzake het vroegtijdigschoolverlaten in Staphorst.

Collegeberichten
Onderwerp
Raadsmemo meerjarenbeleidsplan VSV 2020-2024 RMC
Raadsmemo samenwerking op energieniveau
Raadsmemo subsidie Jeugd aan Zet
Raadsmemo uitgangspunten gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

De heer Hattem vraagt hoe  het staat met de voorbereidingen voor de tweede kamerverkiezingen.

De voorzitter beantwoord de vraag, en doet de toezegging dat de raad volgende week een update ontvangt over de voorbereidingen van de tweede kamer verkiezingen.

De heer Spiker refereert aan de ruilverkaveling, en spreekt de dank uit naar de commissies en de provincie die dit mogelijk hebben gemaakt.

Wethouder Mulder geeft aan de dank over te brengen aan de commissies en de provincie.

De heer Stegeman refereert aan de aanvraag voor een omgevingsvergunningvoor het plaatsen van 10 glampingtenten op een terrein aan de Veldhuisweg in IJhorst. De heer Stegeman vraagt of er sprake is van een aanvraag voor de al geplaatste tenten of nog te plaatsen tenten. Als dit laatste het geval is, waarom is deze vergunning dan niet eerder aangevraagd en hoe gaan we verder met deze aanvraag?

Wethouder Mulder doet de toezegging dat de vragen schriftelijk worden beantwoordt.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.