Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

De gemeenteraad bepaalt vanuit zijn volksvertegenwoordigende rol het beleid van de gemeente.

De gemeenteraad stelt vanuit diezelfde rol ook de gemeentefinanciën vast. De financiële stukken, zoals de kadernota, begroting en jaarrekening staan op onderstaande website.

https://staphorst.begrotingsapp.nl/

De gemeenteraad vormt, als hoogste orgaan, het algemeen bestuur van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt vanuit zijn rol als volksvertegenwoordiger het beleid van de gemeente en controleert vanuit zijn rol als volksvertegenwoordiger het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad wordt om de 4 jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.

De gemeenteraad in Staphorst bestaat uit 17 leden, verdeeld over 5 politieke partijen (SGP, CU, CDA, GB en PvdA).

https://www.staphorst.nl/bestuur/leden-gemeenteraad_42705/

De griffie
De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. De griffie is er voor de raad. Bij de gemeenteraad van Staphhorst adviseert, ondersteunt en faciliteert de griffie de gemeenteraad en de individuele raadsleden. De griffie bestaat uit de griffier en de griffiemedewerker.

De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken. De griffie stelt, in overleg met de agendacommissie, de agenda's voor de vergadering op. De griffie is bij alle vergaderingen aanwezig en maakt tijdens de vergaderingen besluitenlijsten. Ook ondersteunt de griffie de gemeenteraad als het gaat om het betrekken van inwoners van Staphorst bij de lokale politiek.

De griffier
Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en overlegt met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Zoekt u als inwoner of instantie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Wilt u iets onder de aandacht brengen? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan staat de griffier voor u klaar.

Gemeenteraad Staphorst
Griffier mevrouw S.M.H. Voortman
Postbus 2
7950 AA Staphorst
Email: griffie@staphorst.nl
Telefoonnummer: (0522) 46 74 16

De Rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het gemeentebestuur van Staphorst.

Hierin ondersteunt deze commissie de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De Rekenkamercommissie wil minimaal een keer per jaar een onderzoek aan de gemeenteraad aanbieden.

De commissie is onafhankelijk en heeft, naast de voorzitter, nog drie leden die geen directe binding hebben met het gemeentebestuur van Staphorst. Zij krijgen ambtelijke ondersteuning vanuit de griffie. De rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in de gemeente leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt.

Ook inwoners van de gemeente kunnen zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek.

Samenstelling Rekenkamercommissie
De volgende leden vormen de Rekenkamercommissie Staphorst:
•De heer J.J. Mastwijk, voorzitter en lid;
•De heer A. Rynja, lid;
•Mevrouw I. de Haan, lid;
•De heer H. Beerda, lid.

De Rekenkamercommissie krijgt ambtelijke ondersteuning vanuit de raadsgriffie. De Rekenkamercommissie is te bereiken via griffie@staphorst.nl, of telefonisch via (0522) 46 74 16.

Onderzoeken
De rekenkamer maakt de onderzoeken bij hun aanvang bekend. De onderzoeken zelf gebeuren in vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid en de rekenkamer past hoor en wederhoor toe. De uitkomsten van de onderzoeken maakt de rekenkamer openbaar. De gemeenteraad en commissie bespreken de onderzoeken. De resultaten van de gedane zoeken zijn openbaar. Hierdoor speelt de rekenkamer een rol in het bevorderen van transparantie van de gemeente voor de inwoners. De adviezen en aanbevelingen van de rekenkamer zijn ter verbetering van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor het uitvoeren van het onderzoek en eventueel betrekken van externe expertise.

https://www.staphorst.nl/bestuur/rekenkamercommissie_42749/item/afgeronde-onderzoeken_4868.html

Wilt u een e-mail / brief sturen aan de gemeenteraad?
Gebruik hiervoor het e-mailadres griffie@staphorst.nl en richt uw mail aan de gemeenteraad. De griffie zorgt ervoor dat uw e-mail / brief aan de gemeenteraad wordt gezonden.

Wanneer u een brief aan de gemeenteraad stuurt wordt deze geplaatst op de lijst van 'ingekomen stukken', zo mogelijk voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Als u een brief wilt sturen over een onderwerp waarvoor het college eigenlijk verantwoordelijk is, bijvoorbeeld over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. Dat bespoedigt de afhandeling.

Bij twijfel over aan wie u het beste uw brief kunt richten, kunt u contact opnemen met de griffier.

Gemeenteraad Staphorst
Griffier mevrouw S.M.H. Voortman
Postbus 2
7950 AA Staphorst
Email: griffie@staphorst.nl
Telefoonnummer: (0522) 46 74 16

https://www.staphorst.nl/bestuur/leden-gemeenteraad_42705/

Burgers en maatschappelijke organisaties kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens raadsvergaderingen.

Inspreken is mogelijk met betrekking tot op de agenda genoemde opiniërende onderwerpen. In principe geldt maximaal 5 minuten per inspreker. Gelegenheid tot inspreken wordt gegeven voor de behandeling van het betreffende agendapunt.

Er kan niet ingesproken worden:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • als een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wanneer u van de inspraakmogelijkheid gebruikt wilt maken, geef dit dan op tijd door bij de griffier van de raad; dit kan tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van de vergadering. De griffier is mevrouw S.M.H. Voortman.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente Staphorst. De gemeenteraad stippelt vanuit deze vertegenwoordiging het beleid in hoofdlijnen uit en controleert of burgemeester en wethouders hun werk goed doen.

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  • het vertegenwoordigen van de inwoners
  • het vaststellen van de beleidskaders
  • het controleren van het college.

De uitvoering van het beleid is de taak van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben duidelijk gescheiden rollen.

Een voorbeeld: de gemeenteraad besluit dat er een nieuw stadhuis moet worden gebouwd. Maar over details, zoals de kleur van de dakpannen, gaat de gemeenteraad niet. Een ander voorbeeld: kan een raadslid voorstellen doen om een trottoir te repareren? Nee, dat kan niet, want de raad beperkt zich tot de hoofdlijnen.

In deze leeromgeving vindt u een gevarieerd aanbod aan digitale opleidingen en trainingen voor raadsleden: e-learningmodules, kennisclips, animaties, handreikingen en andere leeroplossingen die raadsleden helpen in hun raadswerk.

De digitale leeromgeving is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

http://leeromgeving.raadsleden.nl/skillsacademy/start