Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 2 februari 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitale raadsvergadering
Voorzitter
G.J. Kok
Toelichting

Voor het volgen van de live stemming kunt u F5 gebruiken of uw webpagina verversen.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.  Omdat dit een digitale raadvergadering is wordt de raadsleden gevraagd hun aanwezigheid kenbaar te maken, na het aflezen van de namen. De heer Spiker schuift aan bij agendapunt 5a.

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 19 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 19 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Hattem stelt vragen over ingekomen stuk 948, kaderbrief omgevingsdienst.

Wethouder Mulder beantwoordt de vragen en doet de toezegging binnenkort inhoudelijk op de kaderbrief terug te komen. De wethouder geeft aan rekening te houden met de termijn, zodat de raad de tijd krijgt om voor medio maart te reageren.

De heren Schra, Spiker en H. Troost stellen vragen over ingekomen stuk 954: plaatsen van geluidsschermen langs het spoorlijn.

Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.

Mevrouw Lubberink stelt een vraag over ingekomen stuk 946, beroep Ebbinge Wubbenlaan 12-14.

Wethouder Mulder beantwoordt de vraag.

De heer De Wee heeft een vraag over ingekomen stuk 949, jaarverslag Rekenkamercommissie.

De voorzitter doet de toezegging schriftelijk terug te komen op de vraag of de rekenkamercommissie in 2020 binnen het budget is gebleven.

Ingekomen stukken
Afzender
Anoniem
Omgevingsdienst
Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit
Raad van State
Rekenkamercommissie Meppel, Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld
Stichting Het Oversticht
VNG
VNG
VNG
VNG

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Hattem heeft een opmerking over collegebericht 427 stand van zaken verstedelijkingsstrategie en het gebiedsgericht MIRT Onderzoek.

Wethouder Mussche reageert op de opmerking.

Mevrouw Lier complimenteert de organisatie naar aanleiding van collegebericht 429, Grip op Sociaal Domein.

De heer J. Slager stelt een vraag over collegebericht 423 beantwoording motie 75:
programma energie en klimaat.

Wethouder Mussche beantwoordt de vraag.

Mevrouw Lubberink stelt een vraag over collegebericht 426, verbinden voorschrift omgevingsvergunning Windpark.

Wethouder Mussche geeft aan dat dit nog geen definitieve uitspraak is.

Collegeberichten
Onderwerp
Afzien van controleverklaring door accountant bij afrekening subsidies boekjaren 2019 en 2020
Raadsmemo begroting regiobudget Regio Zwolle
Raadsmemo Grip op Sociaal Domein
Raadsmemo regioscan IJsselland
Raadsmemo verbinden voorschrift aan omgevingsvergunning windpark
Stand van zaken verstedelijkingsstrategie en het gebiedsgericht MIRT Onderzoek

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

Mevrouw Lubberink geeft aan dat ze begrepen heeft dat de laatste buitenpinautomaat gesloten is. Ze vraagt of er een geel geldmaatje voor terug komt.

Wethouder Mulder antwoord dat hij hier geen antwoord op heeft en dat dit niet iets van de gemeente is.

Wethouder Mulder geeft aan dat het gesprek met Recron heeft plaatsgevonden, hiermee is toezegging 233 afgewerkt.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
 1.   Inrichting van uitbreiding van de begraafplaats in Staphorst;
 2.  Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 37.500,- voor de realisatie
      ervan.

Resultaat stemming
Besluit

De fracties van CDA, SGP, GB en CU dienen amendement 78 gewijzigd in. Het amendement betreft tekstwijzigingen voor wat betreft paragraaf 4.3 van de beleidsnota over het huisvesten van arbeidsmigranten in woonkernen.

Hierna wordt door de fractie van GB en SGP amendement 79 ingediend in met tekstwijzigingen voor wat betreft paragraaf 4.2 van de beleidsnota over het huisvesten van arbeidsmigranten in woonkernen.

Amendement 78 wordt met algemene stemmen aangenomen.

Amendement 79 wordt met algemene stemmen aangenomen.

De voorzitter brengt de geamendeerde beleidsnota arbeidsmigranten in stemming. De beleidsnota wordt met algemene stemmen aangenomen.

Amendementen
Titel
Amendement CDA SGP geen migranten huisvesten in woonkernen
Amendement Verkorten termijn tijdelijke vergunningen
Resultaat stemming
Besluit

Amendement 78 wordt met algemene stemmen aangenomen

Resultaat stemming
Besluit

Amendement 79 wordt met algemene stemmen aangenomen.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
1. ten aanzien van de ingediende zienswijze te beslissen overeenkomstig de conclusies in het ‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Koedrift 3-5 IJhorst’;
2. het bestemmingsplan ‘Buitengebied partiële herziening Koedrift 3-5 te IJhorst’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.5102020001-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen;
3. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.5102020001-VS01 vast te stellen;
4. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een projectbesluit welke de bouw van een woning aan de Kerklaan 12 te Staphorst mogelijk maakt.

Dit onderwerp wordt op verzoek van de raad geagendeerd.

Besluit

Dit onderwerp is op verzoek van de raad geagendeerd. Hier behoeft geen verdere besluitvorming over genomen te worden.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40  uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.