Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 11 mei 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. De heer R. Slager en mevrouw Compagner zijn met kennisgeving afwezig

  00:01:31 - 00:02:57 - G.J. Kok
 2. Voorstel: de agenda vast te stellen.

  Besluit

  De heer M. Troost stelt voor om agendapunt 15, Op- en afritten A28 en Stovonde van de agenda te halen. De raad stemt hiermee in. De voorzitter stelt voor de agenda gewijzigd vast te stellen met de toevoeging dat de geheimhouding beantwoording raadsvragen levensboomlocatie bij agendapunt 12 wordt toegevoegd.

  00:02:57 - 00:03:25 - M. Troost
  00:03:25 - 00:04:03 - G.J. Kok
  00:04:03 - 00:04:29 - A. Stegeman
  00:04:29 - 00:06:25 - G.J. Kok
 3. Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 4. Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst van 20 en 21 april 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.

 5. Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

  Besluit

  De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 21 april 2021 worden
  ongewijzigd vastgesteld.

 6. Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De heer Bos stelt vragen naar aanleiding van ingekomen stuk 1029: verzoek om
   toekenning bijzondere status aan de graven van de ex-KNIL militairen in de gemeente Staphorst. De brief wordt ter afhandeling aan het college voorgelegd, met het verzoek de raad te informeren over het ingenomen standpunt.

  De heer Hattem stelt eveneens vragen over ingekomen stuk 1029. Om hoeveel graven gaat het in de gemeente Staphorst, en wat houdt een historisch beschermde status concreet in?

  De voorzitter geeft antwoord op de vragen, en doet de toezegging hier na de zomer op terug te komen.

  De heer J. Slager heeft vragen over ingekomen stuk 1020: Rapport Basis voor beleid houtrook en luchtkwaliteit.

  Wethouder Mussche beantwoord de vragen.

  Ingekomen stukken

  Afzender
  Anoniem
  Blokvoort Advocaten
  Gemeente Kerkrade
  Gemeente Peel en Maas
  GGD Ijsselland
  Het Oversticht
  Provincie Overijssel
  Raad van state
  Raad van State
  Regio Zwolle
  Secretariaat Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
  Stichting Herinnering Kamp Conrad 1954-1966
  Stichting Speelruimte
  Stimuland
  VNG
  VNG
  VNG
  VNG
  VNG
  VNG
  00:06:25 - 00:07:48 - J.C. Bos
  00:07:48 - 00:07:51 - G.J. Kok
  00:07:51 - 00:08:21 - E. Hattem
  00:08:21 - 00:11:04 - G.J. Kok
  00:11:11 - 00:11:51 - A. Mussche
  00:11:51 - 00:12:09 - G.J. Kok
 7. Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De heer Hattem en mevrouw Russcher stellen vragen over collegebericht 467: Raadsmemo kwartaalrapportage Sociaal Domein Q4.

  Wethouder Mussche beantwoord de vragen.
  Mevrouw Lubberink stelt een vraag over collegebericht 466: Raadsmemo beantwoor-
  ding raadsvragen handhaving vakantiepark glampingtenten.

  Wethouder Mulder geeft aan dat de vergunning ingetrokken is door Europarcs.

  Mevrouw Brinkman stelt vragen over collegebericht 464: raadsmemo ontwerp
  programma van eisen Openbaar Vervoer concessie IJssel-Vecht.

  Wethouder Mussche geeft antwoord op de vragen.

  Collegeberichten

  Onderwerp
  Raadsmemo afhandeling subsidies vervallen activiteit
  Raadsmemo beantwoording raadsvragen handhaving vakantiepark
  Raadsmemo beschikbare gelden krediet 7-0421-014 Op- en afritten stovonde
  Raadsmemo kwartaalrapportage Sociaal Domein Q4
  Raadsmemo ontwerp-programma van Eisen Openbaar Vervoer concessie Ijssel-Vecht
  Raadsmemo projectplan verduurzaming van monumenten
  Raadsmemo resultaten regionaal onderzoek ambulantisering GGZ
  Raadsmemo stand van zaken doorontwikkeling inkoopmodel jeugd RSJ
  Raadsmemo viaduct JJ Gorterlaan (op- en afritten A28)
  00:12:09 - 00:13:01 - E. Hattem
  00:13:01 - 00:14:48 - G.J. Kok
  00:14:56 - 00:17:43 - A. Mussche
  00:17:43 - 00:17:52 - G.J. Kok
  00:17:52 - 00:18:33 - L. Lubberink
  00:18:33 - 00:18:44 - G.J. Kok
  00:18:44 - 00:19:32 - L. Mulder
  00:19:32 - 00:19:35 - G.J. Kok
  00:19:35 - 00:20:15 - H. Brinkman
  00:20:15 - 00:20:19 - G.J. Kok
  00:20:19 - 00:21:43 - A. Mussche
  00:21:43 - 00:22:07 - G.J. Kok
 8. Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

 9. Besluit

  De heer Hattem geeft aan dat hij gehoord heeft dat het Staphorster krantje, die elke
  week verschijnt, gaat verdwijnen.

  De burgemeester antwoordt dat dit niet bekend is bij hem. Hij doet de toezeggingom hierop terug te komen.

  Mevrouw Brinkman stelt vragen over de TONK regeling (Tijdelijke regeling onder-    steuning noodzakelijke kosten).

  Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.

  00:22:07 - 00:22:57 - E. Hattem
  00:22:57 - 00:24:45 - G.J. Kok
  00:24:45 - 00:25:26 - H. Brinkman
  00:25:26 - 00:25:32 - G.J. Kok
  00:25:32 - 00:26:59 - A. Mussche
  00:26:59 - 00:30:57 - G.J. Kok
 10. Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen:

  1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de Transitie Visie Warmte;
  2. Vast te stellen van het bijgevoegde Communicatie- en Participatieplan;
 11. Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen:
  De financiële Verordening 2021 vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

 12. Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen:
  De Nota Verbonden partijen 2021 vast te stellen.

 13. Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen:
  In te stemmen met de nota Waardering en afschrijving 2021.

  00:30:57 - 00:31:35 - G.J. Kok
  00:31:35 - 00:35:43 - L. Hoeve
  00:35:43 - 00:36:19 - L. Lubberink
  00:36:19 - 00:37:02 - L. Hoeve
  00:37:02 - 00:37:03 - G.J. Kok
  00:37:03 - 00:37:41 - H. Brinkman
  00:37:41 - 00:38:27 - L. Hoeve
  00:38:27 - 00:38:54 - H. Brinkman
  00:38:54 - 00:39:20 - L. Hoeve
  00:39:20 - 00:39:31 - G.J. Kok
  00:39:31 - 00:42:40 - H. Brinkman
  00:42:40 - 00:42:41 - G.J. Kok
  00:42:41 - 00:43:32 - L. Hoeve
  00:43:32 - 00:44:41 - H. Brinkman
  00:44:41 - 00:45:13 - L. Hoeve
  00:45:13 - 00:46:08 - H. Brinkman
  00:46:08 - 00:47:00 - L. Hoeve
  00:47:00 - 00:47:46 - H. Brinkman
  00:47:46 - 00:47:55 - G.J. Kok
  00:47:55 - 00:54:25 - H. Kin
 14. Resultaat stemming

  Besluit

  De raad roept het college op:
  Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk derde kwartaal -september- 2021, een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen om onderstaand (voorbeeld)artikel*) op te nemen in de APV Gemeente Staphorst 2020.
  Lachgasverbod

  1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.
  2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.
  3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.
 15. Resultaat stemming

  Bijlagen

  Besluit

  De fracties van de ChristenUnie, SGP, CDA en Gemeentebelangen dienen amendement 81 bouwaanduiding laag voor randzone in met de oproep aan beslispunt 2 toe te voegen:

  Aanpassing regels bestemmingsplan: artikel 6.2 lid 6 (Bouwregels Wonen)
  Het betreffende artikel zo aanpassen dat de maximale goothoogte van hoofdgebouwen en daarvan onderdeel uitmakende aan- of uitbouwen ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte’ (gelegen aan de randzone) bij recht maximaal 3,5 meter mag bedragen.
  Aanpassing regels bestemmingsplan: artikel 6.4 onder c (Afwijken bouwregels Wonen)
  Het betreffende artikel zo aanpassen dat via een binnenplanse afwijking medewerking kan worden verleend aan het verhogen van de maximale goothoogte tot 6 meter in het gebied ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte’ (gelegen aan de randzone).

  Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.

  Hierna worden door de fracties van de ChristenUnie, SGP, CDA en Gemeentebelangen amendement 82 speelvoorziening en bospad ingediend met de oproep om aan het raadsbesluit punt 6 toe te voegen:
  6. De speelvoorziening wordt verplaatst naar het middengebied. In overleg met de direct omwonenden kan het bospad verschoven worden. Het moet wel ontsloten blijven op de Bakkerslaan. Bij geen overeenstemming met/tussen de direct omwonenden, wordt het bospad aan de zuidkant van het bosje gerealiseerd.

  Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.

  Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met 10 stemmen (SGP, CU, PvdA) voor en 5 stemmen (CDA, GB) tegen aangenomen.

  De heer Stegeman legt een stemverklaring af. Het voorliggende plan, zoals dat voor IJhorst nu zal worden vastgesteld of niet, is een prachtig plan. Het is goed voor IJhorst, met één grijze vlek, en dat is de rij woningen die gesitueerd is op deze huidige locatie. Dat is ook de reden dat wij tegen dit voorstel gaan stemmen.

  Mevrouw Lubberink legt ook een stemverklaring af. Ja, omdat wij zien en voelen de enorme urgentie van woningen bouwen in Nederland en dus ook in IJhorst, ik heb het al genoemd. Wij gaan voor dit voorstel stemmen, maar ik wil wel benoemen met enorm veel tegenzin om dit proces. Dus met moeite.

  Wethouder Mulder doet de toezegging om met potentiële kopers en omwonenden in gesprek te gaan.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 81 Bouwaanduiding Randzone
  Amendement 82 speelvoorziening en Bospad
  00:54:25 - 00:54:26 - G.J. Kok
  00:54:26 - 00:59:26 - A. Stegeman
  00:59:26 - 00:59:59 - L. Hoeve
  00:59:59 - 01:01:14 - A. Stegeman
  01:01:14 - 01:02:16 - L. Hoeve
  01:02:16 - 01:03:10 - A. Stegeman
  01:03:10 - 01:03:40 - H. Kin
  01:03:40 - 01:05:51 - A. Stegeman
  01:05:51 - 01:05:54 - G.J. Kok
  01:05:54 - 01:09:03 - L. Lubberink
  01:09:03 - 01:09:26 - G.J. Kok
  01:09:26 - 01:10:52 - L. Mulder
  01:10:52 - 01:11:04 - L. Lubberink
  01:11:04 - 01:12:57 - L. Mulder
  01:12:57 - 01:13:06 - G.J. Kok
  01:13:06 - 01:13:42 - L. Hoeve
  01:13:42 - 01:13:46 - G.J. Kok
  01:13:46 - 01:14:00 - H. Brinkman
  01:14:00 - 01:14:01 - G.J. Kok
  01:14:01 - 01:14:45 - L. Hoeve
  01:14:45 - 01:14:47 - G.J. Kok
  01:14:47 - 01:15:16 - L. Lubberink
  01:15:16 - 01:15:18 - G.J. Kok
  01:15:18 - 01:15:33 - A. Stegeman
  01:15:33 - 01:16:33 - L. Hoeve
  01:16:33 - 01:16:54 - L. Lubberink
  01:16:54 - 01:17:15 - L. Hoeve
  01:17:15 - 01:18:20 - A. Stegeman
  01:18:20 - 01:18:24 - G.J. Kok
  01:18:24 - 01:20:40 - H. Brinkman
  01:20:40 - 01:20:42 - G.J. Kok
  01:20:42 - 01:21:08 - L. Hoeve
  01:21:08 - 01:21:24 - H. Brinkman
  01:21:24 - 01:21:55 - A. Stegeman
  01:21:55 - 01:22:01 - L. Hoeve
  01:22:01 - 01:22:52 - A. Stegeman
  01:22:52 - 01:23:01 - L. Hoeve
  01:23:01 - 01:23:06 - G.J. Kok
  01:23:06 - 01:23:16 - H. Kin
  01:23:16 - 01:23:22 - G.J. Kok
  01:23:22 - 01:23:44 - A. Stegeman
  01:23:44 - 01:23:45 - G.J. Kok
  01:23:45 - 01:25:27 - L. Lubberink
  01:25:27 - 01:25:41 - G.J. Kok
  01:25:41 - 01:25:50 - L. Mulder
  01:25:50 - 01:26:12 - A. Stegeman
  01:26:12 - 01:26:33 - L. Mulder
  01:26:33 - 01:29:27 - G.J. Kok
  01:29:27 - 01:30:03 - A. Stegeman
  01:30:03 - 01:30:04 - G.J. Kok
  01:30:04 - 01:30:30 - L. Lubberink
  01:30:30 - 01:32:08 - G.J. Kok
 16. Resultaat stemming

 17. Resultaat stemming

 18. Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen:

  1. Kennis te nemen van de beantwoording van de vraag over het risico zorgkosten Levensboom;
  2. Kennis te nemen van de beantwoording van de door de fracties gezamenlijk gestelde vragen verwoord in de raadsmemo ‘Raadsvragen initiatief Levensboomlocatie Rouveen’;
   3.1. Op basis van art. 25 lid 3 Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen omtrent bijlage 2 met uitzondering van vraag 7. De motivering hiervoor is de bescherming van de betrokken partijen op grond van art.10 lid 2 onder b. en g. Wob. De raad wordt verzocht om vooraf met het college te overleggen indien de raad voornemens is de geheimhouding niet te bekrachtigen;
   3.2. De geheimhouding vooralsnog op te leggen voor onbepaalde tijd.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 83 kaders levensboomlocatie
 19. Resultaat stemming

  Besluit

  De fracties van de SGP, ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen en PvdA dienen amendement 83: kaders planuitwerking Levensboomlocatie in met de oproep het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

  1. Uit te spreken dat het uitgewerkte plan, niet voldoet aan de door de raad gestelde
         kaders inzake de invulling van de Levensboomlocatie;
  2. Ten aanzien van de kaders Geld en Waarde niet in te stemmen met het voorstel van
   deze kaders af te wijken.
  3. De raad spreekt uit dat:
  • Het achterste noordelijk gelegen groen onderdeel van de te verkopen kavel
    moet zijn.
  • Het parkeren ten behoeve van de huurappartementen VechtHorst in de
   achterste groenstrook, op eigen grond, moet worden gerealiseerd;
  • Indien de optie van 3 zorgkamers naar 2 sociale huurappartementen wordt
   uitgevoerd de extra benodigde parkeerplaatsen ook op eigen grond
   gerealiseerd moeten worden, conform de Nota Parkeerkengetallen.
  • De overige grond (854 m2) ten behoeve van oprit en parkeren (19 plaatsen) openbare grond mag blijven, mits ingericht vanuit het project.
   - Bijkomend gevolg van het vorige punt is een lagere opbrengst en
   structurele kosten in het kader van het Wegenbeheerplan tot gevolg heeft
   passend binnen de kaders. Het openbaar houden van deze parkeerplekken
   creëert meerwaarde voor de omgeving.
  1. Het stedenbouwkundig advies van Het Oversticht als richtinggevend kader te laten
         functioneren bij de aanvraag omgevingsvergunning(en) in samenhang met de
         Welstandsnota Staphorst;
  2. Het college opdracht te geven, nadat de Intentieverklaring op bovenstaande is
   aangepast en door partijen ondertekend, de bestemmingsplanprocedure op te laten
   starten onder voorwaarde dat het bestemmingsplan niet eerder voor vaststelling
   aan de raad wordt aangeboden dan dat de Realisatieovereenkomst, inclusief alle
   onderliggende overeenkomsten, door betrokken partijen zijn getekend;

  Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.

  Het geamendeerde raadsvoorstel wordt eveneens met algemene stemmen aangenomen.

  01:34:54 - 01:36:44 - G.J. Kok
  01:37:13 - 01:39:28 - H. Kin
  01:39:28 - 01:39:34 - G.J. Kok
  01:39:34 - 01:41:00 - H. Brinkman
  01:41:00 - 01:41:03 - G.J. Kok
  01:41:03 - 01:45:05 - M. Troost
  01:45:05 - 01:45:08 - G.J. Kok
  01:45:08 - 01:45:51 - F. de Wee
  01:45:51 - 01:45:53 - G.J. Kok
  01:45:53 - 01:46:38 - L. Lubberink
  01:46:38 - 01:46:58 - G.J. Kok
  01:46:58 - 01:48:15 - L. Mulder
  01:48:15 - 01:48:23 - G.J. Kok
  01:48:23 - 01:48:29 - H. Kin
  01:48:29 - 01:48:30 - G.J. Kok
  01:48:30 - 01:48:33 - H. Brinkman
  01:48:33 - 01:48:38 - M. Troost
  01:48:38 - 01:54:25 - G.J. Kok
 20. Resultaat stemming

 21. Besluit

  Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 mei 2021.

  01:54:25 - 01:55:24 - G.J. Kok
  01:55:37 - 01:58:14 - J. Slager
  01:58:14 - 01:59:05 - K. Russcher
  01:59:05 - 01:59:08 - G.J. Kok
  01:59:08 - 01:59:15 - L. Lubberink
  01:59:15 - 01:59:27 - G.J. Kok
  01:59:27 - 02:02:33 - A. Mussche
 22. Besluit

  Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 mei 2021.

  02:02:33 - 02:02:54 - G.J. Kok
  02:02:54 - 02:03:59 - J. Slager
  02:03:59 - 02:04:03 - G.J. Kok
  02:04:03 - 02:04:06 - K. Russcher
  02:04:06 - 02:04:15 - G.J. Kok
  02:04:15 - 02:05:07 - A. Mussche
  02:05:07 - 02:05:45 - G.J. Kok
  02:05:45 - 02:05:48 - L. Lubberink
  02:05:48 - 02:05:51 - G.J. Kok
  02:05:51 - 02:07:00 - E. Hattem
  02:07:00 - 02:07:19 - G.J. Kok
  02:07:25 - 02:07:34 - H. Brinkman
  02:07:34 - 02:10:03 - G.J. Kok
 23. Besluit

  De raad besluit met 10 stemmen (CU, PvdA, SGP) voor en 5 stemmen (CDA, GB) tegen:
  In te stemmen met startnotitie Cultuurnota 2022 e.v.

  02:10:03 - 02:10:40 - L. Lubberink
  02:10:40 - 02:10:44 - G.J. Kok
  02:10:44 - 02:11:22 - H. Brinkman
  02:11:22 - 02:11:25 - G.J. Kok
  02:11:25 - 02:12:00 - E. Hattem
  02:12:00 - 02:12:02 - G.J. Kok
  02:12:02 - 02:12:28 - F. de Wee
  02:12:28 - 02:12:31 - G.J. Kok
  02:12:31 - 02:13:34 - A. Schra
  02:13:34 - 02:13:41 - G.J. Kok
  02:13:41 - 02:14:31 - A. Mussche
  02:14:31 - 02:15:52 - G.J. Kok
 24. Besluit

  Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 mei 2021.

  Wethouder Mussche doet de toezegging dat de raad een overzicht krijgt van de organisaties die subsidie ontvangen.

  02:15:52 - 02:18:50 - K. Russcher
  02:18:50 - 02:18:54 - G.J. Kok
  02:18:54 - 02:20:13 - F. de Wee
  02:20:13 - 02:20:18 - G.J. Kok
  02:20:18 - 02:21:26 - H. Courtz
  02:21:26 - 02:21:29 - G.J. Kok
  02:21:29 - 02:22:19 - L. Lubberink
  02:22:19 - 02:23:40 - G.J. Kok
  02:23:51 - 02:28:34 - A. Mussche
 25. Besluit

  De voorzitter sluit om de vergadering om 22.15 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.

  02:28:34 - 02:28:56 - F. de Wee
  02:28:56 - 02:29:39 - A. Mussche
  02:29:39 - 02:29:55 - F. de Wee
  02:29:55 - 02:30:27 - A. Mussche
  02:32:25 - 02:32:37 - F. de Wee
  02:32:37 - 02:33:22 - A. Mussche
  02:33:57 - 02:33:58 - G.J. Kok
  02:33:58 - 02:33:59 - L. Lubberink
  02:33:59 - 02:34:06 - K. Russcher
  02:34:06 - 02:35:03 - A. Mussche
  02:36:11 - 02:36:49 - F. de Wee
  02:36:49 - 02:37:18 - A. Mussche
  02:37:18 - 02:37:37 - F. de Wee
  02:37:37 - 02:37:46 - A. Mussche
  02:37:46 - 02:37:54 - G.J. Kok
  02:37:54 - 02:38:22 - K. Russcher
  02:38:22 - 02:38:26 - G.J. Kok
  02:38:26 - 02:38:28 - F. de Wee
  02:38:28 - 02:38:30 - G.J. Kok
  02:38:30 - 02:38:47 - H. Courtz
  02:38:47 - 02:38:53 - G.J. Kok
  02:39:19 - 02:39:51 - A. Mussche
  02:39:51 - 02:40:12 - G.J. Kok
  02:40:12 - 02:41:09 - L. Mulder
  02:41:09 - 02:41:19 - K. Russcher
  02:41:19 - 02:41:57 - G.J. Kok