Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 30 maart 2021

19:30 - 21:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
G.J. Kok
Toelichting

Na agendapunt 11b zal de vergadering enkele minuten geschorst worden. u kunt de vergadering verder volgen via de website, raadsvergadering deel 2

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.  Omdat dit een digitale raadvergadering is wordt de raadsleden gevraagd hun aanwezigheid kenbaar te maken, na het aflezen van de namen.

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 9 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 9 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Hoeve en mevrouw Brinkman stellen  vragen naar aanleiding van de raadsmemo met betrekking tot de afdoening van toezeggingen 235 en  246: Glampingtenten Veldhuisweg.

Wethouder Mulder en wethouder Mussche geven beiden een korte reactie op de gestelde vragen.

Wethouder Mulder doet de toezegging dat de vragen schriftelijk worden beantwoord en aan de raad worden toegezonden.

Mevrouw Brinkman vraagt of dit onderwerp geagendeerd kan worden voor een volgende raadsvergadering zodra de antwoorden beschikbaar zijn

De voorzitter geeft aan dit mee te nemen richting de agendacommissie.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken
Afzender
Anoniem
Anoniem
Beroeps Organisatie kunstenaar BOK
Gemeente Eindhoven
Gemeente Roerdalen
J. Spiker
NKC Office
Overijsselse Ombudsman
Raad van State
Rekenkamercommissie
Sportvisserij Oost Nederland
VNG

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mevrouw Lubberink en de heer R. Slager stellen vragen over collegebericht 448: jaarverslag leerplicht schooljaar 2019-2020.

Wethouder Mulder beantwoord de vragen.

De heren Stegeman en Hattem stellen vragen over collegebericht 443: procedure inschrijven recreatieverblijf.

Wethouder Mulder geeft antwoord op de vragen.

Collegeberichten
Onderwerp
Raadsmemo beantwoording raadsvragen inschrijven recreatieverblijf
Raadsmemo glampingtenten Veldhuisweg
Raadsmemo inkoop specialistische jeugdhulp per 1-1-2022
Raadsmemo inzet schouwafval als bodemverbeteraar met de Vechtdal Methode
Raadsmemo jaarverslag fysieke leefomgeving
Raadsmemo jaarverslag leerplicht schooljaar 2019-2020
Raadsmemo motie 80 Liquide middelen
Raadsmemo ontwerp voorkeursbeslissing luchtruimherziening
Raadsmemo start procedure Goudenregenstraat 30
Raadsmemo woonagenda West Overijssel 2021-2025

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

De heer Bos vraagt hoe de college staat in de oproep die gedaan is aan de Nederlandse regering om te komen tot erkenning van het leed dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland. Daarnaast vraagt hij of het college in gesprek wil treden met de Stichting Herinnering Kamp Conrad over onderhoud van het monument.

De burgemeester beantwoord de vragen van de heer Bos. Het college zal zich aansluiten bij de oproep van het Moluks leed.  Hij geeft aan dat de lokale geschiedenis onderdeel kan zijn bij de bespreking van de cultuurnota die binnenkort naar de raad toekomt.  Het college is daarnaast bereid om met de stichting in gesprek te gaan over het onderhouden van het monument.

Mevrouw Lubberink sluit zich aan bij de oproep van de heer Bos.

De heer de Wee geeft aan dat zijn fractie twijfelt of dit iets is waar de gemeentepolitiek zich mee bezig moet houden.

< input id="squire-selection-start" type="hidden">

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland;
2. Bijgevoegde brief aan de Omgevingsdienst te verzenden.

Resultaat stemming
Besluit

Door de fracties van het ChristenUnie, SGP en PvdA wordt motie 91 Bouwen voor Burgers (woonplicht) ingediend met de oproep:
• te komen met een voorstel om een woonplicht op te nemen voor het project Rouveen-Zuid  en voor toekomstige gemeentelijke projecten;
• waarin onder andere opgenomen is
 hoe deze woonplicht nageleefd kan worden
 welke prijsklassen in aanmerking komen voor de woonplicht
 welk termijn er aan zo'n woonplicht gekoppeld moet worden
• Het voorstel uiterlijk twee maanden vóór verkoop van de kavels aan de raad voor te leggen in een raadsvergadering.

 De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

 De raad besluit met algemene stemmen:
1. Kennis te nemen van de ernst van de situatie rondom de EPR en de mogelijke opties;
2. Te kiezen voor optie 3 en hiervoor eenmalig € 100.000 beschikbaar te stellen in 2021;
3. De kosten voor optie 3 voor € 15.000 te dekken uit het bestaande budget van ziekten en plagen 2021 en € 85.000 te dekken uit de algemene reserve en eenmalig toe te voegen aan het budget ziekten en plagen door middel van een incidentele

Resultaat stemming
Moties
Titel
Motie Bouwen voor burgers (woonplicht)
Resultaat stemming
Besluit

De fracties van SGP en CU dienen amendement 80 verdeling budget bestrijding eikenprocessierups in met de oproep het raadsbesluit als volgt uit te breiden:

4. Van de beschikbare €100.000 maximaal 40% (€40.000) in te zetten voor het ruimen van nesten en de overige 60% (€60.000) te gebruiken voor preventieve maatregelen en natuurlijke bestrijding.

Het amendement wordt met 10 stemmen voor (SGP, CU) en 7 stemmen tegen (CDA, GB, PvdA) aangenomen.

De heer Courtz legt namens de CDA fractie en stemverklaring af. We hopen als CDA toch wel dat we niet voor elke straat straks budget moet vaststellen over wat we gaan doen.

De heer Courtz legt namens de CDA fractie een stemverklaring  af. Het amendement is zoals we hebben kunnen zien aangenomen, we zijn tegen het voorstel.

De heer De Wee legt namens de fractie van Gemeentebelangen een stemverklaring af. Wij betreuren het dat het amendement is aangenomen, maar aan de andere kant gaat het voorstel over het bestrijden van de eikenprocessierups. En alles wat kan worden bestreden is mooi meegenomen. Dit is de reden dat wij wel instemmen met het voorstel. Ook al vinden wij het amendement een gemiste kans.

Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met 13 stemmen voor (CU, GB, SGP en PvdA) en 4 stemmen tegen (CDA) aangenomen.

Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Bestrijding Eikenprocessierups
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen tot:
-  Tot instelling van de commissie onderzoek geloofsbrieven van de heer A. Hokse, bestaande uit de raadsleden J.C. Bos, H. Kin en F. de Wee.

Besluit

De voorzitter schorst de vergadering zodat de commissie geloofsbrieven de geloofsbrieven kan onderzoeken. De heer Bos brengt de raad verslag uit van de bevindingen van de commissie. De heer Bos geeft aan dat de commissie geen bezwaren ziet om de heer A. Hokse toe te laten tot de gemeenteraad.

 De raad besluit met algemene stemmen:
 - De heer A. Hokse toe te laten als raadslid van de gemeente Staphorst.

De heer Hokse legt de eed af.