Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 9 maart 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitale raadsvergadering
Voorzitter
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.  Omdat dit een digitale raadvergadering is wordt de raadsleden gevraagd hun aanwezigheid kenbaar te maken, na het aflezen van de namen. De heer J. Slager is met kennisgeving afwezig.

Ingekomen stukken
Afzender
VNG

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 16 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 9 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld

De heer Bos stelt vragen over ingekomen stuk 974: Informatiebrief implementatie nieuwe inburgeringwet.
Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.
Mevrouw Lubberink heeft een opmerking over ingekomen stuk 979: verzoek tot gesprek inzake handhaving. Ze hoopt van harte dat beide partijen met elkaar in gesprek blijven en er samen uitkomen.
De heer De Wee heeft een vraag over ingekomen stuk 970: afvalstoffenheffing gemeente Staphorst.
Tevens heeft hij een opmerking over ingekomen stuk 971 jaarverslag jongerenraad. Hij complimenteert de jongerenraad.

Wethouder Mulder doet de toezegging dat de antwoordbrief die verstuurd wordt mbt  ingekomen stuk 970 aan de raad verstrekt wordt.

De heer R. Slager geeft eveneens een compliment over ingekomen stuk 971, jaarverslag jongerenraad.

De voorzitter geeft aan de complimenten over te brengen aan de jongerenraad.

Ingekomen stukken
Afzender
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Tubbergen
GGD IJsselland
Jongerenraad Staphorst
Koninklijke Inretail
Veiligheidsregio IJssel Vecht
Veiligheidsregio IJsselland
VNG
VNG
VNG
VNG

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Schra heeft een vraag over collegebericht 437: ondersteuning lokale cultuur.
De heer Spiker en mevrouw Lubberink stellen eveneens vragen over collegebericht 437.

Wethouder Mussche beantwoordt de vragen van de raadsleden.

De heer H. Troost geeft een compliment over collegebericht 435: gemeentelijk verkeersveiligheidsplan gedragsbeïnvloeding 2020.

Wethouder Mussche geeft aan de complimenten over te zullen brengen.

Collegeberichten
Onderwerp
Raadsmemo beantwoording raadsvragen inzake cultuur
Raadsmemo evaluatie gemeentelijk verkeersveiligheidsplan gedragsbeïnvloeding 2020
Raadsmemo Kadernota 2022 Reestmond
Raadsmemo tweede update stand van zaken Tweede Kamerverkiezingen
Raadsmemo verantwoordingsdossier GBT, 1 juli 2020 t/m

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

Mevrouw Lubberink stelt vragen over een brief die omwonenden van de Heerenweg hebben gekregen over de voorrangssituatie aan de Heerenweg.

Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.

De heer De Wee stelt, namens de heer Stegeman, vragen over handhaving. De vragen zullen schriftelijk worden ingediend.

Wethouder Mussche zegt toe dat de vragen schriftelijk zullen worden beantwoordt.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
1. ten aanzien van de ingediende zienswijze te beslissen overeenkomstig de conclusies in het ‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening achter Oude Rijksweg 340 te Rouveen’;
2. het bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening achter Oude Rijksweg 340 te Rouveen’ met de identificatiecode NL.IMRO.0180.2102019004-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen;
3. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.2102019004-VS01 vast te stellen;
4. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhalen van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
1. Artikel 3 lid 3 van de Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Staphorst 2020-2021 als volgt te wijzigen: De commissie kiest een voorzitter uit haar midden.
2. Mevrouw H. Brinkman te benoemen als lid van de Vertrouwenscommissie.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
1. Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie Staphorst “Instrumenten gemeenteraad Staphorst”.
2. Per verbeterpunt een besluit te nemen of het verbeterpunt van de Rekenkamercommissie wordt overgenomen en hier uitvoering aan wordt gegeven.

Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 maart 2021.

Wethouder Mulder doet de toezegging dat het jaarverslag 2019 van de omgevingsdienst IJsselland aan de gemeenteraad wordt toegzonden.

Besluit

Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 maart 2021.

Wethouder Mussche doet de toezegging voor de volgende raadsvergadering terug te komen op de vraag of het preventieve deel uit besteed moet worden of dat de gemeente dit in eigen beheer kan doen. Daarnaast zegt wethouder Mussche toe dat de raad voor de volgende raadsvergadering een schriftelijke onderbouwing krijgt van de honderdduizend euro die is begroot voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.