Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 8 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
J. ten Kate

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

De voorzitter benadrukt dat bij agendapunt 11 voor behandeling de geheimhouding van bijlage 3 moet worden bekrachtigd. De raad stemt in met het behandelen van agendapunt 11 voor agendapunt 10.

Besluit

Er hebben zich twee insprekers gemeld. De heer Slager spreekt in bij agendapunt 11, de heer Ruijne spreekt in bij agendapunt 12.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 25 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 25 mei 2021 worden
ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken
Afzender
Burger
Commissaris van de Koning
Omwonenden dienstencentrum
Raad van State
Raad voor openbaar bestuur
VNG

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

Collegeberichten
Onderwerp
Raadsmemo evaluatie tweede kamerverkiezingen
Raadsmemo financieel overzicht grondexploitaties
Raadsmemo totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2021

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

De heer J. Slager stelt vragen over de erfcoach.

Wethouder Mulder beantwoordt de vragen.

De heer J. Slager stelt eveneens vragen over de luchtkwaliteit op de scholen.

Wethouder Mulder beantwoord de vragen.

De heer Bos vraagt of het college bekend is met de brief die de heer Snijders (burgemeester Zwolle) namens 26 anderen gemeenten heeft gestuurd aan Tweede Kamerfracties waarin hij oproept om te komen tot een totaalverbod van synthetische drugs, op basis waarvan de TK fracties van CU en CDA een motie bij de minister voor een totaalverbod hebben ingediend. En daarop volgend de vraag of de gemeente Staphorst zich ook aansluit bij deze oproep van de heer Snijders.

Wethouder Mussche geeft aan dat de brief bekend is, en dat het college deze oproep onderschrijft.

De heer De Wee stelt vragen over de plannen van de Vechthorst over de nieuw te bouwen sociale huurwoningen in plan Noord.

Wethouder Mulder beantwoordt de vragen. Hij doet de toezegging dat de raad een overzicht krijgt van de verdeling van de woningen die de Vechthorst verhuurd in de verschillende wijken in de gemeente Staphorst. In dit overzicht zal ook het percentage van huurwoningen ten opzichte van koopwoningen in plan Noord worden meegenomen.

Mevrouw Lubberink heeft schriftelijk vragen gesteld over de Veldhuisweg en vraagt wanneer ze de antwoorden kan verwachten.

Wethouder Mussche doet de toezegging dat de antwoorden hierop zo spoedig mogelijk komen.

00:06:29 - 00:06:42 - J. ten Kate
00:06:42 - 00:07:55 - L. Mulder
00:07:55 - 00:09:14 - J. ten Kate
00:09:20 - 00:11:03 - L. Mulder
00:11:03 - 00:11:17 - J. ten Kate
00:11:17 - 00:13:44 - J.C. Bos
00:13:44 - 00:13:50 - J. ten Kate
00:13:50 - 00:14:37 - A. Mussche
00:14:37 - 00:14:53 - J. ten Kate
00:14:53 - 00:16:21 - F. de Wee
00:16:21 - 00:16:35 - J. ten Kate
00:16:35 - 00:21:26 - L. Mulder
00:21:26 - 00:21:30 - J. ten Kate
00:21:30 - 00:21:46 - F. de Wee
00:21:46 - 00:21:47 - J. ten Kate
00:21:47 - 00:22:14 - L. Mulder
00:22:14 - 00:22:22 - J. ten Kate
00:22:22 - 00:23:09 - J.C. Bos
00:23:09 - 00:23:16 - J. ten Kate
00:23:16 - 00:23:29 - L. Mulder
00:23:29 - 00:23:33 - J. ten Kate
00:23:38 - 00:23:56 - L. Lubberink
00:23:56 - 00:24:10 - J. ten Kate
00:24:10 - 00:24:29 - A. Mussche
00:24:29 - 00:24:39 - J. ten Kate
00:24:39 - 00:24:47 - A. Mussche
00:24:47 - 00:24:53 - J. ten Kate
Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2024 van GGD IJsselland.
 2. Bijgevoegde reactie aan de GGD te verzenden na instemming met de begroting.
Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en de meerjaren doorrekeningen 2023-2025 van Reestmond en hierop een zienswijze te geven zoals verwoord in bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte conceptbrief.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland en geen zienswijze in te dienen;
 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst IJsselland;
 3. Bijgevoegde reactie aan de Omgevingsdienst IJsselland te verzenden na instemming met de ontwerpbegroting 2022.
Resultaat stemming
Besluit

De heer Courtz dient namens de CDA-fractie amendement 85 in, met het volgende besluit:
Beslispunt 2 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
• 2a. Voor machines en installaties een afschrijvingstermijn van 15 jaar te hanteren. De benodigde kapitaallasten zijn €60.000.
• 2b. Voor Renovatie overige een afschrijvingstermijn van 20 jaar vast te stellen. De benodigde kapitaallasten zijn € 90.000.
• 2c. De aanvullend benodigde kapitaallasten op te nemen in de begroting 2022, ter hoogte van €45.000 voor de jaarschijf 2023.
 Wethouder Mulder raadt, namens het college, dit amendement af, en geeft aan dat het college meer tijd nodig heeft om de mogelijke risico’s te onderzoeken.
Hierna schorst de voorzitter op verzoek van de raad de vergadering.
Na de schorsing geeft de heer Courtz aan dat het amendement wordt ingetrokken. Hij dient vervolgens motie 97 in namens de fracties van het CDA, CU en SGP met de oproep:
• Te kijken naar de mogelijkheden om de afschrijvingstermijn voor de renovatie aan te passen van 15 naar 20 jaar;
• Deze afschrijvingstermijn op te nemen in de begroting 2022.
 De raad besluit met algemene stemmen

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 2,7 miljoen voor de verduurzaming van het gemeentehuis en de interne aanpassingen.
  
 2. de aanvullend benodigde kapitaalslasten op te nemen in de begroting 2022, ter hoogte van € 75.000 voor de jaarschijf 2023
 3. kennis te nemen van het projectplan.
   Motie 97 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Amendementen
Titel
Amendement kapitaallasten
Moties
Titel
Motie 97 Kapitaallasten
00:26:53 - 00:29:09 - H. Courtz
00:29:09 - 00:29:22 - J. ten Kate
00:29:22 - 00:30:30 - H. Kin
00:30:30 - 00:30:33 - J. ten Kate
00:30:33 - 00:31:16 - F. de Wee
00:31:16 - 00:31:22 - J. ten Kate
00:31:22 - 00:32:27 - L. Lubberink
00:32:27 - 00:32:33 - J. ten Kate
00:32:33 - 00:33:30 - J.C. Bos
00:33:30 - 00:33:57 - J. ten Kate
00:33:57 - 00:37:48 - L. Mulder
00:37:48 - 00:37:50 - J. ten Kate
00:37:50 - 00:38:08 - H. Courtz
00:38:08 - 00:38:12 - J. ten Kate
00:38:12 - 00:39:04 - L. Mulder
00:39:04 - 00:39:12 - J. ten Kate
00:39:12 - 00:39:24 - J.C. Bos
00:39:24 - 00:59:29 - J. ten Kate
00:59:42 - 00:59:48 - J.C. Bos
00:59:48 - 00:59:53 - J. ten Kate
00:59:53 - 01:01:39 - H. Courtz
01:01:39 - 01:01:57 - J. ten Kate
01:01:57 - 01:02:29 - H. Kin
01:02:29 - 01:02:31 - J. ten Kate
01:02:31 - 01:03:00 - J.C. Bos
01:03:00 - 01:03:03 - J. ten Kate
01:03:03 - 01:03:15 - F. de Wee
01:03:15 - 01:03:32 - J. ten Kate
01:03:32 - 01:03:53 - L. Mulder
01:03:53 - 01:04:55 - J. ten Kate

De jaarstukken zijn te vinden op https://staphorst.begrotingsapp.nl/

Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni 2021

De heer Stegeman geeft als voorzitter van de Auditcommissie een korte toelichting op het advies van de Auditcommissie.

02:41:45 - 02:42:18 - J. ten Kate
02:42:18 - 02:43:59 - A. Stegeman
02:43:59 - 02:44:27 - J. ten Kate
02:44:27 - 02:46:54 - L. Lubberink
02:46:54 - 02:46:59 - J. ten Kate
02:46:59 - 02:48:50 - R. Slager
02:48:50 - 02:48:54 - J. ten Kate
02:48:54 - 02:53:26 - J.C. Bos
02:53:26 - 02:53:30 - J. ten Kate
02:53:30 - 02:58:41 - H. Brinkman
02:58:41 - 02:58:56 - J. ten Kate
02:58:56 - 03:06:10 - A. Mussche
03:06:10 - 03:06:29 - J. ten Kate
03:06:29 - 03:11:11 - L. Mulder
03:11:11 - 03:12:50 - J. ten Kate
Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni 2021.

De heer Slager spreekt namens omwonenden van Berkenlaan 1 in op dit onderwerp.

01:07:32 - 01:14:25 - Inspreker
01:14:25 - 01:14:32 - J. ten Kate
01:14:32 - 01:15:00 - L. Lubberink
01:15:00 - 01:15:30 - Inspreker
01:15:30 - 01:16:05 - J. ten Kate
01:16:05 - 01:19:50 - F. de Wee
01:19:50 - 01:20:00 - J. ten Kate
01:20:00 - 01:28:53 - J.C. Bos
01:28:53 - 01:28:55 - J. ten Kate
01:28:55 - 01:33:54 - G. Compagner
01:33:54 - 01:34:00 - J. ten Kate
01:34:00 - 01:38:21 - H. Kin
01:38:21 - 01:38:27 - J. ten Kate
01:38:27 - 01:41:07 - L. Lubberink
01:41:07 - 01:41:37 - J. ten Kate
01:41:41 - 01:45:53 - L. Mulder
01:45:53 - 01:45:55 - J. ten Kate
01:45:55 - 01:46:15 - H. Kin
01:46:15 - 01:48:16 - L. Mulder
01:48:16 - 01:48:17 - J. ten Kate
01:48:17 - 01:48:37 - F. de Wee
01:48:37 - 01:49:55 - L. Mulder
01:49:55 - 01:50:50 - J.C. Bos
01:50:50 - 01:52:02 - L. Mulder
01:52:02 - 01:52:30 - J.C. Bos
01:52:30 - 01:52:52 - L. Mulder
01:52:52 - 01:52:53 - J. ten Kate
01:52:53 - 01:53:16 - L. Lubberink
01:53:16 - 01:53:55 - L. Mulder
01:53:55 - 01:54:40 - F. de Wee
01:54:40 - 01:55:18 - L. Mulder
01:55:18 - 01:55:20 - J. ten Kate
01:55:20 - 01:55:54 - H. Kin
01:55:54 - 01:56:01 - J. ten Kate
01:56:01 - 01:56:44 - F. de Wee
01:56:44 - 01:59:26 - L. Mulder
01:59:26 - 01:59:27 - J. ten Kate
01:59:27 - 01:59:34 - G. Compagner
01:59:34 - 01:59:44 - L. Mulder
02:00:13 - 02:00:20 - H. Kin
02:00:20 - 02:00:59 - L. Mulder
02:00:59 - 02:01:13 - L. Lubberink
02:01:13 - 02:02:37 - L. Mulder
02:02:37 - 02:02:48 - F. de Wee
02:02:48 - 02:04:34 - L. Mulder
02:04:34 - 02:04:36 - J. ten Kate
02:04:36 - 02:05:46 - J.C. Bos
02:05:46 - 02:06:08 - L. Mulder
02:06:08 - 02:06:37 - J.C. Bos
02:06:37 - 02:06:40 - L. Mulder
02:06:57 - 02:07:15 - G. Compagner
02:07:15 - 02:07:31 - L. Mulder
02:07:31 - 02:07:39 - J. ten Kate
02:07:50 - 02:08:04 - G. Compagner
02:08:04 - 02:08:28 - L. Mulder
02:08:28 - 02:08:49 - J. ten Kate
02:08:49 - 02:12:57 - A. Mussche
02:12:57 - 02:13:40 - F. de Wee
02:13:40 - 02:14:47 - A. Mussche
02:14:47 - 02:15:36 - F. de Wee
02:15:36 - 02:19:16 - A. Mussche
02:19:16 - 02:19:18 - J. ten Kate
02:19:18 - 02:19:39 - G. Compagner
02:19:39 - 02:20:30 - A. Mussche
02:20:30 - 02:20:47 - J. ten Kate
02:20:47 - 02:22:00 - F. de Wee
02:22:00 - 02:22:07 - L. Lubberink
02:22:07 - 02:22:08 - J. ten Kate
02:22:08 - 02:23:56 - F. de Wee
02:23:56 - 02:24:01 - J. ten Kate
02:24:01 - 02:26:48 - J.C. Bos
02:26:48 - 02:26:52 - J. ten Kate
02:26:52 - 02:27:39 - G. Compagner
02:27:39 - 02:27:43 - J. ten Kate
02:27:43 - 02:28:59 - H. Kin
02:28:59 - 02:29:02 - J. ten Kate
02:29:02 - 02:29:34 - L. Lubberink
02:29:34 - 02:29:52 - J. ten Kate
02:29:52 - 02:33:29 - L. Mulder
02:33:30 - 02:33:46 - J.C. Bos
02:33:46 - 02:34:50 - L. Mulder
02:34:50 - 02:41:45 - J. ten Kate
Besluit

Op dit agendapunt behoeft geen besluit te worden genomen, dit punt is op verzoek van de raad geagendeerd.

Wethouder Mulder zegt toe dat klankbordgroep Omgevingswet wordt betrokken bij de uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie.

03:12:50 - 03:19:21 - Inspreker
03:19:21 - 03:19:59 - L. Hoeve
03:19:59 - 03:21:04 - Inspreker
03:21:04 - 03:21:17 - L. Hoeve
03:21:17 - 03:21:25 - J. ten Kate
03:21:27 - 03:22:10 - Inspreker
03:22:10 - 03:22:33 - F. de Wee
03:22:33 - 03:22:37 - J. ten Kate
03:22:37 - 03:23:50 - Inspreker
03:23:50 - 03:25:20 - H. Kin
03:25:20 - 03:25:25 - J. ten Kate
03:25:25 - 03:26:12 - Inspreker
03:26:12 - 03:26:23 - H. Kin
03:26:23 - 03:26:25 - J. ten Kate
03:26:25 - 03:26:52 - Inspreker
03:26:52 - 03:27:17 - H. Kin
03:27:17 - 03:27:48 - Inspreker
03:27:48 - 03:28:09 - J. ten Kate
03:28:09 - 03:32:13 - L. Hoeve
03:32:13 - 03:32:37 - L. Lubberink
03:32:37 - 03:32:50 - L. Hoeve
03:32:50 - 03:32:57 - J. ten Kate
03:32:57 - 03:35:44 - L. Lubberink
03:35:44 - 03:35:46 - J. ten Kate
03:35:46 - 03:40:43 - H. Kin
03:40:43 - 03:40:46 - J. ten Kate
03:40:46 - 03:44:20 - H. Brinkman
03:44:20 - 03:44:26 - J. ten Kate
03:44:26 - 03:50:33 - F. de Wee
03:50:33 - 03:50:36 - J. ten Kate
03:50:36 - 03:50:53 - L. Hoeve
03:50:53 - 03:50:56 - F. de Wee
03:50:56 - 03:51:09 - L. Hoeve
03:51:09 - 03:51:41 - F. de Wee
03:51:41 - 03:51:45 - L. Hoeve
03:51:45 - 03:51:51 - J. ten Kate
03:51:51 - 03:52:19 - H. Kin
03:52:19 - 03:52:35 - F. de Wee
03:52:35 - 03:53:00 - J. ten Kate
03:53:00 - 03:57:26 - L. Mulder
03:57:26 - 03:57:27 - J. ten Kate
03:57:27 - 03:58:07 - L. Hoeve
03:58:07 - 04:00:15 - L. Mulder
04:00:15 - 04:00:17 - J. ten Kate
04:00:17 - 04:00:39 - F. de Wee
04:00:39 - 04:01:48 - L. Mulder
04:01:48 - 04:01:49 - J. ten Kate
04:01:49 - 04:02:12 - H. Kin
04:02:12 - 04:03:42 - L. Mulder
04:03:42 - 04:03:56 - H. Brinkman
04:03:56 - 04:05:41 - L. Mulder
04:05:41 - 04:06:04 - F. de Wee
04:06:04 - 04:08:03 - L. Mulder
04:08:03 - 04:08:25 - J. ten Kate
04:08:25 - 04:10:03 - L. Hoeve
04:10:03 - 04:10:05 - J. ten Kate
04:10:05 - 04:10:49 - L. Lubberink
04:10:49 - 04:10:51 - J. ten Kate
04:10:51 - 04:11:20 - L. Hoeve
04:11:20 - 04:11:42 - L. Lubberink
04:11:42 - 04:11:48 - J. ten Kate
04:11:48 - 04:13:05 - H. Kin
04:13:05 - 04:13:09 - J. ten Kate
04:13:09 - 04:15:29 - H. Brinkman
04:15:29 - 04:15:33 - J. ten Kate
04:15:33 - 04:15:49 - F. de Wee
04:17:23 - 04:17:43 - J. ten Kate
04:17:43 - 04:19:01 - L. Mulder
04:19:01 - 04:19:32 - L. Lubberink
04:19:32 - 04:19:35 - L. Mulder
04:21:32 - 04:21:55 - L. Hoeve
04:21:55 - 04:22:31 - L. Mulder
04:22:33 - 04:24:14 - J. ten Kate
Besluit

De voorzitter sluit om de vergadering om 23.50 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.