Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 25 mei 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.

00:01:17 - 00:04:38 - G.J. Kok

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Bij agendapunt 11 is een raadsvoorstel toegevoegd in verband met het bekrachtigen van de geheimhouding van een bijlage behorende bij de beantwoording van raadsvragen over dit onderwerp.

Besluit

Er heeft zich één inspreker gemeld voor agendapunt 10.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 11 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 11 mei 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Hattem stelt vragen over ingekomen stuk 1043: NCD Media - Update onderzoek nieuwe perspectieven.

De voorzitter geeft antwoord op de vragen, tevens doet hij de toezegging op de vraag of de gemeente hierin een bijdrage doet, mee te nemen in de beantwoording op de reeds eerder gestelde vragen over dit onderwerp.

De heer R. Slager stelt vragen over ingekomen stuk 1039: VNG ledenbrief update voortgang wetgevingsproces lachgas.

De voorzitter beantwoordt de vragen.

Ingekomen stukken
Afzender
Anoniem
Anoniem
NDC Mediagroep
Omgevingsdienst IJsselland
Secretariaat NVLOW
VNG
VNG
VNG
VNG
VNG
00:04:38 - 00:05:37 - E. Hattem
00:05:37 - 00:07:30 - G.J. Kok
00:07:30 - 00:08:11 - R. Slager
00:08:11 - 00:09:33 - G.J. Kok

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mevrouw Russcher en de heer R. Slager stellen vragen over collegebericht 475: raadsmemo jaarverslag 2020 adviesraad sociaal domein.

Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.

Collegeberichten
Onderwerp
Raadsmemo aanpassing gesloten verklaring JC van Andelweg
Raadsmemo addendum grip op financiën sociaal domein
Raadsmemo jaarverantwoording kinderopvang 2022
Raadsmemo jaarverslag 2020 adviesraad sociaal domein
Raadsmemo oorzaak stijging aantal bezwaarschriften (beantwoording toezegging 254)
Raadsmemo rapportage evaluatie epos
Raadsmemo stand van zaken Novi-gebied regio Zwolle
00:09:33 - 00:09:39 - G.J. Kok
00:09:39 - 00:10:45 - A. Mussche
00:10:45 - 00:10:51 - G.J. Kok
00:10:51 - 00:11:09 - R. Slager
00:11:09 - 00:11:35 - G.J. Kok

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

Mevrouw Compagner stelt vragen over het voornemen van ProRail om geluidsschermen langs het spoorlijn te plaatsen.

Wethouder Mussche beantwoord de vragen, en doet de toezegging dat de raad de stedenbouwkundige visie hierover voor de zomer ontvangt.

00:11:35 - 00:12:22 - G. Compagner
00:12:22 - 00:12:28 - G.J. Kok
00:12:28 - 00:13:50 - A. Mussche
00:13:50 - 00:14:02 - G. Compagner
00:14:02 - 00:14:44 - A. Mussche
00:14:44 - 00:16:33 - G.J. Kok
Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. In te stemmen met de concept-programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland en geen zienswijze in te dienen;
 2. Bijgevoegde reactie aan de Veiligheidsregio IJsselland te verzenden na instemming met de begroting.
Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. Kennis te nemen van het proces rondom de jaarrekening 2020 van het RSJ IJsselland
 2. In te stemmen met de begroting en kadernota 2022 van het RSJ IJsselland
 3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting en kadernota 2022 van het RSJ IJsselland
Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. Vaststellen van de in de bijlage genoemde uitgangspunten coronasteunmaatregel sociaal domein.
 2. Vaststellen van het budgetplafond voor het corona gerelateerde steunpakket op
  € 200.000.
Besluit

De fracties van het CDA, CU en SGP dienen amendement 84 in: Verlengen oprit A28 naar het Zuiden met de oproep het besluit als volgt te wijzigen:

 1. Het kennisnemen van de wijze waarop het college invulling heeft gegeven aan
   motie 68 ‘gefaseerde uitvoering van voorgenomen verplaatsing van de op- en
   afritten’;
 2. De conclusie dat een gefaseerde verplaatsing van de op- en afritten conform
   QuickScan (bijlage 1) financieel niet haalbaar is;
 3. Het kennisnemen van de uitkomsten van de verkenning capaciteitsverruiming
   Stovonde;
 4. De conclusie dat er geen mogelijkheid is om de capaciteit van de Stovonde
   significant te verruimen op verantwoorde wijze;
 5. Het verkennen van de mogelijkheid om de oprit richting Zwolle in de richting van
  de J.J. Gorterlaan te verlengen om de Stovonde te ontlasten. Hierbij gebruikmakend van de bestaande viaduct(en). Waarbij het verkeer van o.a. de bedrijventerreinen richting Zwolle de A28 kan oversteken en dan daar (op nog nader uit te werken wijze) direct de A28 op kan rijden. Een globale kostenraming maken van de verschillende delen die nodig zijn bij deze verlenging, weergegeven per onderdeel, zodat er fasegewijs bekeken kan worden welk(e) deel/delen financieel haalbaar zijn. Hierbij ook globaal bepalen wat de extra kosten zijn om bij viaduct Middenwolderweg een extra lus aan de oprit toe te voegen. De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk voor het vaststellen van de begroting 2022 met de raad te delen;
 6. De mogelijkheid nader te onderzoeken om extra opstelruimte te creëren wat
  betreft inpassing en beperkte capaciteitswinst voor verkeer dat vanaf de Stovonde richting de Burgemeester van der Walstraat rijdt;
 7. Het verkennen van de mogelijkheid om de afrit vanuit Zwolle te verplaatsen naar
   verzorgingsplaats Dekkersland;
 8. Het geven van een opdracht aan het college van B&W om met het ministerie van
  Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel in gesprek te blijven over de veiligheidsrisico’s die in de toekomst verwacht worden op hun wegen bij de afritten van de A28 zodat tijdige maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te vermijden;
 9. het tweejaarlijks monitoren van de verkeersafwikkeling bij de Stovonde tijdens
  spitsmomenten tot 2030 zodat het college Rijkswaterstaat goed kan informeren (zie beslispunt 8);
 10. De keuze voor ‘variant Gorterlaan’, in de uitvoering zoals nu benoemd in de
  Omgevingsvisie, nu niet te maken. De keuze welke variant Gorterlaan uitgevoerd gaat worden hangt samen met de uitkomsten van de opdracht in beslispunt 5;
 11. Het instellen van een projectgroep/taskforce (bestaande uit de woordvoerders
   Verkeer van de raadsfracties, portefeuillehouder en betrokken ambtenaren) die
  als opdracht meekrijgt om de opdracht in beslispunt 5 genoemd van kaders te voorzien, om op deze manier de juiste duiding en richting mee te geven, en waarin de lobby richting derde partijen wordt besproken en teruggekoppeld.

Het amendement wordt met 16 stemmen voor (CDA, CU, GB, SGP) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen.

De voorzitter geeft aan dat er geen besluit genomen behoeft te worden over het voorstel, omdat dit gewijzigd is door het amendement.

Amendementen
Titel
Amendement Verlengen oprit A28 naar het Zuiden
00:16:33 - 00:17:03 - G.J. Kok
00:17:03 - 00:18:15 - R. Slager
00:18:15 - 00:18:44 - G.J. Kok
00:18:44 - 00:24:24 - H. Brinkman
00:24:24 - 00:24:49 - L. Lubberink
00:24:49 - 00:25:05 - H. Brinkman
00:25:05 - 00:25:25 - L. Lubberink
00:25:25 - 00:26:11 - H. Brinkman
00:26:11 - 00:26:13 - G.J. Kok
00:26:13 - 00:26:44 - F. de Wee
00:26:44 - 00:27:23 - H. Brinkman
00:27:23 - 00:27:57 - F. de Wee
00:27:57 - 00:28:21 - H. Brinkman
00:28:21 - 00:30:13 - G.J. Kok
00:30:13 - 00:30:47 - H. Troost
00:30:47 - 00:30:48 - G.J. Kok
00:30:48 - 00:34:12 - M. Troost
00:34:12 - 00:34:15 - G.J. Kok
00:34:15 - 00:36:33 - F. de Wee
00:36:33 - 00:36:33 - G.J. Kok
00:36:33 - 00:36:56 - H. Troost
00:36:56 - 00:37:43 - F. de Wee
00:37:43 - 00:40:32 - G.J. Kok
00:40:32 - 00:42:06 - L. Lubberink
00:42:06 - 00:42:56 - M. Troost
00:42:56 - 00:43:51 - L. Lubberink
00:43:51 - 00:44:00 - G.J. Kok
00:44:00 - 00:44:52 - A. Mussche
00:44:52 - 00:45:05 - H. Troost
00:45:05 - 00:45:07 - A. Mussche
00:45:07 - 00:45:09 - H. Brinkman
00:45:09 - 00:45:27 - G.J. Kok
00:45:27 - 00:47:35 - A. Mussche
00:47:35 - 00:48:01 - L. Lubberink
00:48:01 - 00:49:03 - A. Mussche
00:49:03 - 00:49:05 - G.J. Kok
00:49:05 - 00:49:46 - F. de Wee
00:49:46 - 00:49:48 - A. Mussche
00:49:48 - 00:49:50 - G.J. Kok
00:49:50 - 00:50:13 - H. Troost
00:50:13 - 00:50:22 - F. de Wee
00:50:22 - 00:50:43 - H. Troost
00:50:43 - 00:51:22 - F. de Wee
00:51:22 - 00:51:45 - H. Troost
00:51:45 - 00:52:04 - F. de Wee
00:52:04 - 00:52:05 - G.J. Kok
00:52:05 - 00:53:11 - H. Brinkman
00:53:11 - 00:53:32 - M. Troost
00:53:32 - 00:53:41 - G.J. Kok
00:53:41 - 00:56:54 - A. Mussche
00:56:54 - 00:57:06 - F. de Wee
00:57:06 - 00:57:08 - A. Mussche
00:57:08 - 00:57:28 - F. de Wee
00:57:28 - 00:58:26 - A. Mussche
00:58:26 - 00:58:39 - F. de Wee
00:58:39 - 00:59:23 - A. Mussche
00:59:23 - 00:59:59 - H. Troost
00:59:59 - 01:00:33 - A. Mussche
01:00:33 - 01:00:36 - G.J. Kok
01:00:36 - 01:01:05 - H. Troost
01:01:05 - 01:02:05 - A. Mussche
01:02:05 - 01:02:24 - F. de Wee
01:02:24 - 01:02:35 - A. Mussche
01:02:35 - 01:16:21 - G.J. Kok
01:17:00 - 01:18:26 - H. Troost
01:18:26 - 01:18:35 - G.J. Kok
01:18:35 - 01:21:19 - H. Brinkman
01:21:19 - 01:21:23 - G.J. Kok
01:21:23 - 01:21:27 - H. Troost
01:21:27 - 01:21:28 - G.J. Kok
01:21:28 - 01:22:07 - M. Troost
01:22:07 - 01:22:10 - G.J. Kok
01:22:10 - 01:24:06 - F. de Wee
01:24:06 - 01:24:09 - G.J. Kok
01:24:09 - 01:25:03 - L. Lubberink
01:25:03 - 01:25:12 - G.J. Kok
01:25:12 - 01:28:39 - A. Mussche
01:28:39 - 01:29:09 - F. de Wee
01:29:09 - 01:30:53 - A. Mussche
01:30:53 - 01:34:11 - G.J. Kok
Resultaat stemming
Besluit

Mevrouw Verheul spreekt namens omwonenden van de recreatieparken aan de Veldhuisweg in op dit agendapunt.

De ChristenUnie en SGP dienen motie 96: gesprek met EuroParcs in, en roept het college op:
• nogmaals een gesprek aan te gaan met EuroParcs
• een dringende oproep te doen aan EuroParcs dat zij op korte termijn een goede en duidelijke communicatie (in de vorm van een dialoog) aan moeten gaan met de omwonenden
• de raad aan het eind van 2e kwartaal te informeren over de stand van zaken
• de raad te informeren over de stand van zaken, voordat de wijziging van het bestemmingsplan wordt ingediend

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

Mevrouw Lubberink legt een stemverklaring af. Ze geeft aan dat ze nog helemaal niet over de motie had uitgesproken, behalve dat het een doekje voor het bloeden was, een beetje een goedmakertje of zo maar positief gedraaid, alle beetjes helpen en alle steun richting college om voortvarend aan het werk te gaan, gaan wij steunen.

Wethouder Mulder doet de toezegging een overzicht aan de raad te verstrekken van de verschillende initiatiefnemers aan de Veldhuisweg met daarin verwerkt de juiste adressen. Tevens zal meegenomen worden een totaalbeeld van wat er allemaal speelt aan de Veldhuisweg.

Moties
Titel
Gesprek met Europarcs
01:34:11 - 01:42:27 - Inspreker
01:42:27 - 01:42:38 - G.J. Kok
01:42:38 - 01:42:55 - L. Hoeve
01:42:55 - 01:43:40 - Inspreker
01:43:40 - 01:44:01 - A. Stegeman
01:44:01 - 01:44:26 - Inspreker
01:44:26 - 01:44:42 - G.J. Kok
01:44:42 - 01:44:49 - Inspreker
01:44:49 - 01:48:53 - L. Lubberink
01:48:53 - 01:53:02 - A. Stegeman
01:53:02 - 01:53:05 - G.J. Kok
01:53:05 - 01:55:41 - L. Hoeve
01:55:41 - 01:56:07 - L. Lubberink
01:56:07 - 01:56:40 - L. Hoeve
01:56:40 - 01:56:43 - G.J. Kok
01:56:43 - 01:58:14 - G. Compagner
01:58:14 - 01:58:16 - G.J. Kok
01:58:16 - 02:00:50 - H. Kin
02:00:50 - 02:01:21 - G.J. Kok
02:01:21 - 02:02:49 - L. Mulder
02:02:49 - 02:03:04 - G. Compagner
02:03:04 - 02:03:05 - L. Mulder
02:06:58 - 02:07:08 - L. Lubberink
02:07:08 - 02:09:02 - L. Mulder
02:09:02 - 02:09:10 - G.J. Kok
02:09:10 - 02:09:23 - A. Stegeman
02:09:23 - 02:09:56 - L. Lubberink
02:09:56 - 02:12:38 - L. Mulder
02:12:38 - 02:12:51 - A. Stegeman
02:12:51 - 02:14:24 - L. Mulder
02:14:24 - 02:14:42 - A. Stegeman
02:14:42 - 02:15:12 - L. Mulder
02:15:12 - 02:15:17 - G.J. Kok
02:15:17 - 02:15:43 - L. Lubberink
02:15:43 - 02:15:47 - L. Mulder
02:15:47 - 02:15:48 - G.J. Kok
02:15:48 - 02:16:09 - G. Compagner
02:16:09 - 02:18:28 - L. Mulder
02:18:28 - 02:18:40 - L. Lubberink
02:18:40 - 02:19:02 - L. Mulder
02:19:02 - 02:19:07 - G.J. Kok
02:19:07 - 02:19:31 - L. Hoeve
02:19:31 - 02:19:57 - L. Mulder
02:19:57 - 02:20:00 - G.J. Kok
02:20:00 - 02:20:34 - G. Compagner
02:20:34 - 02:21:18 - L. Mulder
02:21:18 - 02:21:20 - G.J. Kok
02:21:20 - 02:21:27 - L. Mulder
02:21:27 - 02:21:49 - G.J. Kok
02:21:49 - 02:23:05 - A. Mussche
02:23:05 - 02:23:09 - A. Stegeman
02:23:09 - 02:23:25 - H. Kin
02:23:25 - 02:23:28 - G.J. Kok
02:23:28 - 02:24:00 - A. Stegeman
02:24:00 - 02:25:33 - A. Mussche
02:25:33 - 02:25:56 - A. Stegeman
02:25:56 - 02:32:02 - A. Mussche
02:32:02 - 02:32:49 - L. Lubberink
02:32:49 - 02:32:54 - G.J. Kok
02:32:54 - 02:33:03 - A. Stegeman
02:33:03 - 02:33:42 - G.J. Kok
02:33:42 - 02:33:49 - A. Stegeman
02:33:49 - 02:34:16 - G.J. Kok
02:34:16 - 02:35:09 - A. Mussche
02:35:09 - 02:35:14 - G.J. Kok
02:35:14 - 02:36:26 - L. Lubberink
02:36:26 - 02:36:28 - G.J. Kok
02:36:28 - 02:38:03 - A. Stegeman
02:38:03 - 02:38:55 - L. Hoeve
02:38:55 - 02:38:57 - G.J. Kok
02:38:57 - 02:39:40 - G. Compagner
02:39:40 - 02:39:44 - G.J. Kok
02:39:44 - 02:40:27 - H. Kin
02:40:27 - 02:40:29 - G.J. Kok
02:40:29 - 02:40:40 - A. Stegeman
02:40:40 - 02:40:46 - G.J. Kok
02:40:46 - 02:40:53 - H. Kin
02:40:53 - 02:49:41 - G.J. Kok
02:49:47 - 02:51:29 - A. Stegeman
02:51:29 - 02:51:52 - G.J. Kok
02:51:52 - 02:54:25 - L. Mulder
02:54:25 - 02:55:20 - G.J. Kok
02:55:20 - 02:55:42 - L. Lubberink
02:55:42 - 02:57:07 - G.J. Kok
02:57:07 - 02:57:55 - L. Lubberink
02:57:55 - 02:58:08 - G.J. Kok
02:58:16 - 02:58:47 - J.C. Bos
02:58:47 - 02:59:07 - G.J. Kok
02:59:07 - 02:59:32 - L. Mulder
02:59:32 - 02:59:38 - G.J. Kok
02:59:38 - 02:59:44 - J.C. Bos
02:59:44 - 02:59:48 - G.J. Kok
02:59:48 - 02:59:51 - H. Brinkman
02:59:51 - 02:59:53 - A. Stegeman
02:59:53 - 02:59:56 - G.J. Kok
03:01:19 - 03:02:15 - H. Courtz
03:02:15 - 03:03:46 - G.J. Kok
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen over het Toekomstbestendig gemeentehuis;
 2. Op basis van artikel 25 lid 3 Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen omtrent bijlage 2 Projectbegroting. De raad wordt verzocht vooraf met het college te overleggen indien de raad voornemens is de geheimhouding niet te bekrachtigen;
 3. De geheimhouding op te leggen voor onbepaalde tijd.
Besluit

Na beraadslaging in één termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekpunt wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juni 2021.

03:03:46 - 03:09:32 - J.C. Bos
03:09:32 - 03:09:35 - G.J. Kok
03:09:35 - 03:09:37 - F. de Wee
03:13:46 - 03:13:53 - G.J. Kok
03:13:53 - 03:16:50 - H. Kin
03:16:50 - 03:16:52 - G.J. Kok
03:16:52 - 03:19:28 - H. Courtz
03:19:28 - 03:19:31 - G.J. Kok
03:19:31 - 03:21:32 - L. Lubberink
03:21:32 - 03:24:17 - L. Mulder
03:24:17 - 03:24:42 - J.C. Bos
03:24:42 - 03:25:26 - L. Mulder
03:25:26 - 03:25:44 - J.C. Bos
03:25:44 - 03:28:51 - L. Mulder
03:28:51 - 03:29:06 - F. de Wee
03:29:06 - 03:31:41 - L. Mulder
03:31:41 - 03:32:01 - F. de Wee
03:32:01 - 03:33:16 - L. Mulder
03:33:16 - 03:33:20 - G.J. Kok
03:33:20 - 03:33:43 - J.C. Bos
03:33:43 - 03:34:16 - L. Mulder
03:34:16 - 03:34:34 - H. Kin
03:34:34 - 03:35:03 - L. Mulder
03:35:03 - 03:35:09 - H. Kin
03:35:09 - 03:35:17 - L. Mulder
03:35:17 - 03:35:24 - G.J. Kok
03:35:24 - 03:35:28 - J.C. Bos
03:35:29 - 03:35:39 - F. de Wee
03:35:39 - 03:35:41 - G.J. Kok
03:35:41 - 03:35:44 - H. Kin
03:35:44 - 03:35:46 - G.J. Kok
03:35:46 - 03:35:49 - H. Courtz
03:35:49 - 03:35:53 - G.J. Kok
03:35:53 - 03:36:19 - L. Lubberink
03:36:19 - 03:37:34 - G.J. Kok
Besluit

Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juni 2021.

03:37:34 - 03:39:50 - J.C. Bos
03:39:50 - 03:39:52 - G.J. Kok
03:39:52 - 03:40:01 - L. Lubberink
03:40:01 - 03:40:05 - G.J. Kok
03:40:05 - 03:40:08 - G. Compagner
03:40:08 - 03:40:14 - G.J. Kok
03:40:14 - 03:41:14 - R. Slager
03:41:14 - 03:41:20 - G.J. Kok
03:41:20 - 03:44:47 - L. Mulder
03:44:47 - 03:45:46 - J.C. Bos
03:45:46 - 03:46:40 - L. Mulder
03:46:40 - 03:47:06 - G.J. Kok
03:47:06 - 03:47:49 - R. Slager
03:47:49 - 03:47:55 - G.J. Kok
03:47:55 - 03:48:23 - A. Mussche
03:48:23 - 03:48:37 - R. Slager
03:48:37 - 03:49:13 - A. Mussche
03:49:13 - 03:49:56 - G.J. Kok
Besluit

Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juni 2021.

03:49:56 - 03:50:39 - R. Slager
03:50:39 - 03:50:42 - G.J. Kok
03:50:42 - 03:50:55 - L. Lubberink
03:50:55 - 03:51:09 - G.J. Kok
03:51:41 - 03:52:30 - H. Courtz
03:52:30 - 03:52:39 - G.J. Kok
03:52:39 - 03:54:24 - A. Mussche
03:54:24 - 03:57:51 - G.J. Kok
Besluit

Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juni 2021.

Na dit agendapunt spreekt de heer H. Troost, als waarnemend raadsvoorzitter, dank uit namens de raad naar burgemeester Kok voor de afgelopen periode waarin hij zijn taak als waarnemend burgemeester mocht vervullen.

03:57:51 - 03:57:55 - G.J. Kok
03:57:55 - 03:58:07 - L. Hoeve
03:58:07 - 03:58:45 - G.J. Kok
03:59:22 - 03:59:36 - L. Lubberink
03:59:36 - 03:59:51 - G.J. Kok
03:59:51 - 04:02:44 - L. Mulder
04:02:44 - 04:03:15 - G.J. Kok
04:03:17 - 04:03:34 - L. Hoeve
04:03:34 - 04:03:50 - G.J. Kok
04:03:50 - 04:04:27 - L. Mulder
04:04:27 - 04:05:37 - G.J. Kok
04:05:37 - 04:11:31 - H. Troost
04:11:31 - 04:19:53 - G.J. Kok
Besluit

De voorzitter sluit om de vergadering om 23.45 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.