Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 6 juli 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
J. ten Kate
Toelichting

Voor het volgen van de live stemming kunt u F5 gebruiken of uw webpagina verversen.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er heeft zich geen inspreker gemeld.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 22 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 22 juni 2021 wordt
ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken
Afzender
Bewoners Zuidweg
Burger
Burger
Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente Nederweert
GGD IJsselland
Raad van State
VNG
VNG
VNG

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer J. Slager heeft een opmerking over collegebericht 492 eikenprocessierups, en geeft aan het op prijs te stellen op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen omtrent de bestrijding.

De heer J. Slager stelt tevens vragen over collegebericht 498: inzet duurzame reststromen.

Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.

Mevrouw Lubberink zegt dank voor de antwoorden op de vragen omtrent de situatie aan de Veldhuisweg. Ze geeft aan alert te blijven omtrent de ontwikkelingen rondom de Veldhuisweg.

Collegeberichten
Onderwerp
Raadsmemo beantwoording raadsvragen vakantieparken
Raadsmemo beantwoording toezegging 264 afhandeling motie 96 totaalbeeld Veldhuisweg
Raadsmemo inzake beantwoording raadsvragen locatie waanders
Raadsmemo stand van zaken eikenprocessierups
Raadsmemo straatnaamgeving plan De Slagen
Raadsmemo toekomstscenario kind en gezinsbescherming
Raadsmemo verantwoordingsdossier GBT periode januari 2021 tot juni 2021
Raadsmemo vervangingsbesluit en handboek vervanging
00:04:27 - 00:04:34 - J. ten Kate
00:04:34 - 00:05:22 - A. Mussche
00:05:22 - 00:06:09 - J. ten Kate
00:06:14 - 00:07:01 - A. Mussche
00:07:01 - 00:07:08 - J. ten Kate
00:07:08 - 00:07:38 - L. Lubberink
00:07:38 - 00:08:14 - J. ten Kate

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

De heer Kin vraagt naar de stand van zaken omtrent locatie Waanders.

Wethouder Mulder beantwoordt de vragen.

De heer Schra doet een oproep aan de overige fracties om zich bij hun fractie aan te sluiten om gezamenlijk hun zorgen te uiten op provinciaal of landelijk niveau over het beleid inzake de stikstofregels voor het gebied Noordwest Overijssel.

Wethouder Mulder reageert op de oproep.

Wethouder Mussche doet namens het college twee mededelingen.
Hij geeft aan dat toezegging 263: het plaatsen van geluidsschermen langs de spoorlijn, de stedenbouwkundige visie hierover niet gereed is voor het zomerreces. Naar verwachting zal dit oktober worden.
Tevens doet hij een aanvulling op collegebericht 492: eikenprocessierups. Hij geeft de stand van zaken weer op de ontwikkelingen omtrent het bestrijden van de eikenprocessierups.

De heer Mulder doet een mededeling over uitbreiding Rouveen Zuid. Hij geeft aan dat er een aantal scenario’s zijn uitgewerkt en besproken zijn met de buurt. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn ook een aantal raadsleden aangeschoven.
Na deze bijeenkomst zijn er gesprekken geweest met de direct aanwonenden over de scenario’s en voorkeuren. Dit is op hoofdlijnen verwerkt in een stedenbouwkundige opzet. De bedoeling is om deze opzet te bespreken met de direct aanwonenden. De verwachting is dat dit eind augustus zal plaatsvinden.

00:08:14 - 00:09:39 - H. Kin
00:09:39 - 00:09:53 - J. ten Kate
00:09:53 - 00:11:16 - L. Mulder
00:11:16 - 00:11:26 - J. ten Kate
00:11:28 - 00:14:12 - A. Schra
00:14:12 - 00:14:23 - J. ten Kate
00:14:36 - 00:16:07 - L. Mulder
00:16:07 - 00:16:28 - J. ten Kate
00:16:28 - 00:20:40 - L. Mulder
00:20:40 - 00:21:00 - J. ten Kate
00:21:00 - 00:22:08 - L. Mulder
00:22:08 - 00:23:29 - J. ten Kate
Resultaat stemming
Voorgesteld besluit
  1. De RES 1.0 van West Overijssel vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de beide co-voorzitters van de stuurgroep RES West Overijssel
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

  1. De RES 1.0 van West Overijssel vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de beide covoorzitters van de stuurgroep RES West Overijssel
Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
1. De geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet
2. De geheimhouding op te leggen tot een nader te bepalen moment.
3. Kennis te nemen van de:
• FG-jaarrapportage 2020 (n)
• IBD meting 2020 (n)
• Overzicht beveiligingsincidenten en datalekken 2020 (n)
• Raadsmemo (n)

00:23:29 - 00:24:00 - E. Hattem
00:24:00 - 00:24:14 - J. ten Kate
00:24:14 - 00:24:48 - L. Mulder
00:24:48 - 00:25:52 - J. ten Kate
Resultaat stemming
Voorgesteld besluit

De zomernota 2021 ter kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
De zomernota 2021 ter kennisname aan te nemen.

00:25:52 - 00:26:17 - E. Hattem
00:26:17 - 00:26:24 - J. ten Kate
00:26:24 - 00:26:28 - J.C. Bos
00:26:28 - 00:29:14 - J. ten Kate
00:29:21 - 00:32:59 - J.C. Bos
00:32:59 - 00:33:05 - J. ten Kate
00:33:05 - 00:35:17 - E. Hattem
00:35:17 - 00:35:19 - J. ten Kate
00:35:19 - 00:36:43 - A. Mussche
00:36:43 - 00:36:57 - J. ten Kate
00:36:57 - 00:38:34 - H. Brinkman
00:38:34 - 00:38:47 - J. ten Kate
00:38:47 - 00:39:46 - E. Hattem
00:39:46 - 00:39:48 - J. ten Kate
00:39:48 - 00:41:14 - L. Hoeve
00:41:14 - 00:41:21 - J. ten Kate
00:41:21 - 00:41:42 - H. Brinkman
00:41:42 - 00:42:11 - J. ten Kate
00:42:11 - 00:42:14 - L. Hoeve
00:42:14 - 00:43:15 - A. Stegeman
00:43:15 - 00:43:19 - J. ten Kate
00:43:19 - 00:44:03 - L. Hoeve
00:44:03 - 00:44:08 - J. ten Kate
00:44:08 - 00:44:36 - H. Brinkman
00:44:36 - 00:44:39 - J. ten Kate
00:44:39 - 00:45:18 - H. Kin
00:45:18 - 00:45:41 - J. ten Kate
00:45:41 - 00:47:24 - L. Mulder
00:47:24 - 00:47:25 - J. ten Kate
00:47:25 - 00:48:18 - H. Kin
00:48:18 - 00:48:19 - J. ten Kate
00:48:19 - 00:50:07 - L. Mulder
00:50:07 - 00:50:19 - J. ten Kate
00:50:19 - 00:51:13 - L. Lubberink
00:51:13 - 00:51:22 - J. ten Kate
00:51:23 - 00:52:13 - H. Brinkman
00:52:13 - 00:52:17 - J. ten Kate
00:52:17 - 00:53:06 - A. Stegeman
00:53:06 - 00:53:09 - J. ten Kate
00:53:09 - 00:53:27 - E. Hattem
00:53:27 - 00:53:30 - J. ten Kate
00:53:30 - 00:54:02 - L. Hoeve
00:54:02 - 00:54:08 - A. Stegeman
00:54:08 - 00:54:09 - J. ten Kate
00:54:09 - 00:55:32 - H. Kin
00:55:32 - 00:55:35 - J. ten Kate
00:55:35 - 00:55:39 - A. Stegeman
00:55:39 - 00:56:03 - J. ten Kate
00:56:03 - 00:58:02 - L. Mulder
00:58:02 - 00:58:05 - J. ten Kate
00:58:05 - 00:58:38 - A. Stegeman
00:58:38 - 00:58:43 - J. ten Kate
00:58:43 - 00:59:16 - L. Mulder
00:59:16 - 00:59:26 - J. ten Kate
00:59:26 - 00:59:41 - H. Kin
00:59:41 - 00:59:54 - J. ten Kate
00:59:54 - 01:00:25 - L. Mulder
01:00:25 - 01:00:54 - J. ten Kate
01:00:54 - 01:02:30 - L. Lubberink
01:02:30 - 01:02:34 - J. ten Kate
01:02:34 - 01:02:36 - L. Lubberink
01:02:36 - 01:02:50 - E. Hattem
01:02:50 - 01:02:53 - J. ten Kate
01:02:53 - 01:03:20 - L. Hoeve
01:03:20 - 01:03:41 - L. Lubberink
01:03:41 - 01:04:01 - J. ten Kate
01:04:01 - 01:05:01 - L. Mulder
01:05:01 - 01:05:16 - J. ten Kate
01:05:16 - 01:06:10 - A. Stegeman
01:06:10 - 01:06:15 - J. ten Kate
01:06:15 - 01:06:52 - E. Hattem
01:06:52 - 01:06:53 - J. ten Kate
01:06:53 - 01:08:18 - J.C. Bos
01:08:18 - 01:08:19 - J. ten Kate
01:08:19 - 01:08:57 - H. Brinkman
01:08:57 - 01:09:10 - J. ten Kate
01:09:10 - 01:13:26 - A. Mussche
01:13:26 - 01:14:31 - A. Stegeman
01:14:31 - 01:14:34 - J. ten Kate
01:14:34 - 01:15:51 - A. Mussche
01:15:51 - 01:15:58 - J. ten Kate
01:16:00 - 01:16:03 - E. Hattem
01:17:01 - 01:17:09 - J. ten Kate
01:17:09 - 01:17:41 - A. Stegeman
01:17:41 - 01:17:59 - J. ten Kate
01:17:59 - 01:19:11 - A. Mussche
01:19:11 - 01:19:16 - J. ten Kate
01:19:23 - 01:19:39 - A. Stegeman
01:19:39 - 01:19:40 - J. ten Kate
01:20:01 - 01:21:23 - J.C. Bos
01:21:23 - 01:21:27 - J. ten Kate
01:21:29 - 01:21:53 - L. Lubberink
01:21:53 - 01:21:57 - J. ten Kate
01:21:57 - 01:22:25 - H. Brinkman
01:22:25 - 01:22:47 - J.C. Bos
01:22:47 - 01:23:14 - H. Brinkman
01:23:14 - 01:23:27 - J.C. Bos
01:23:27 - 01:23:28 - J. ten Kate
01:23:28 - 01:23:54 - H. Brinkman
01:23:54 - 01:23:58 - J. ten Kate
01:23:58 - 01:24:25 - E. Hattem
01:24:25 - 01:24:41 - J. ten Kate
01:24:41 - 01:26:25 - L. Mulder
01:26:25 - 01:27:58 - J. ten Kate
01:28:07 - 01:29:09 - A. Stegeman
01:29:09 - 01:29:16 - J. ten Kate
01:29:16 - 01:29:34 - E. Hattem
01:29:34 - 01:29:36 - J. ten Kate
01:29:36 - 01:30:54 - J.C. Bos
01:30:54 - 01:30:56 - J. ten Kate
01:30:56 - 01:31:57 - H. Brinkman
01:31:57 - 01:32:07 - J. ten Kate
01:32:07 - 01:34:17 - A. Mussche
01:34:17 - 01:34:29 - J. ten Kate
01:34:38 - 01:35:25 - E. Hattem
01:35:25 - 01:35:28 - J. ten Kate
01:35:28 - 01:36:15 - A. Mussche
01:36:15 - 01:36:22 - J. ten Kate
01:36:22 - 01:36:25 - E. Hattem
01:36:25 - 01:36:53 - J. ten Kate
01:36:53 - 01:39:40 - J.C. Bos
01:39:40 - 01:39:57 - J. ten Kate
01:39:57 - 01:40:25 - G. Compagner
01:40:25 - 01:40:26 - J. ten Kate
01:40:26 - 01:40:47 - J.C. Bos
01:40:47 - 01:40:58 - J. ten Kate
01:40:58 - 01:41:13 - A. Stegeman
01:41:13 - 01:41:16 - J. ten Kate
01:41:16 - 01:41:20 - L. Lubberink
01:41:20 - 01:41:23 - J. ten Kate
01:41:23 - 01:41:28 - E. Hattem
01:41:28 - 01:41:36 - J. ten Kate
01:41:36 - 01:43:04 - A. Mussche
01:43:04 - 01:43:05 - J. ten Kate
01:43:05 - 01:44:05 - J.C. Bos
01:44:05 - 01:44:50 - A. Mussche
01:44:50 - 01:45:14 - J. ten Kate
01:46:15 - 01:46:34 - G. Compagner
01:46:34 - 01:46:36 - J. ten Kate
01:46:36 - 01:47:49 - A. Mussche
01:47:49 - 01:48:37 - J. ten Kate
01:48:37 - 01:50:34 - H. Brinkman
01:50:34 - 01:50:46 - J. ten Kate
01:50:46 - 01:51:38 - E. Hattem
01:51:38 - 01:51:43 - J. ten Kate
01:51:43 - 01:53:20 - A. Schra
01:53:20 - 01:53:42 - J. ten Kate
01:53:42 - 01:56:47 - L. Mulder
01:56:47 - 01:56:55 - J. ten Kate
01:56:57 - 01:58:05 - H. Brinkman
01:58:05 - 01:58:11 - J. ten Kate
01:58:11 - 01:58:29 - A. Schra
01:58:29 - 01:58:35 - J. ten Kate
01:58:37 - 01:59:16 - H. Brinkman
01:59:16 - 01:59:30 - J. ten Kate
01:59:30 - 01:59:43 - L. Mulder
01:59:43 - 01:59:57 - J. ten Kate
01:59:57 - 02:03:05 - H. Brinkman
02:03:05 - 02:03:16 - J. ten Kate
02:03:16 - 02:04:02 - E. Hattem
02:04:02 - 02:04:03 - J. ten Kate
02:04:03 - 02:05:45 - J.C. Bos
02:05:45 - 02:06:06 - J. ten Kate
02:06:06 - 02:08:44 - L. Mulder
02:08:44 - 02:08:51 - J. ten Kate
02:08:51 - 02:10:00 - H. Brinkman
02:10:00 - 02:10:13 - J. ten Kate
02:10:13 - 02:10:53 - L. Mulder
02:10:53 - 02:11:04 - J. ten Kate
02:11:04 - 02:11:52 - H. Brinkman
02:11:52 - 02:11:59 - J. ten Kate
02:11:59 - 02:13:59 - J.C. Bos
02:13:59 - 02:14:10 - J. ten Kate
02:14:10 - 02:15:09 - L. Mulder
02:15:09 - 02:15:49 - H. Brinkman
02:15:49 - 02:15:50 - J. ten Kate
02:15:50 - 02:16:59 - L. Mulder
02:16:59 - 02:17:32 - H. Brinkman
02:17:40 - 02:17:46 - J. ten Kate
02:17:46 - 02:19:26 - L. Mulder
02:19:26 - 02:19:37 - J. ten Kate
02:19:37 - 02:43:05 - Inspreker
02:43:05 - 02:44:31 - J. ten Kate
02:45:04 - 02:45:52 - L. Lubberink
02:45:52 - 02:46:18 - J. ten Kate
02:47:32 - 02:47:38 - J.C. Bos
02:47:38 - 02:48:24 - J. ten Kate
02:50:20 - 02:50:26 - L. Lubberink
02:50:26 - 02:50:28 - J. ten Kate
02:51:41 - 02:51:45 - A. Stegeman
02:51:45 - 02:51:51 - J. ten Kate
02:51:51 - 02:52:16 - J.C. Bos
02:52:16 - 02:52:21 - J. ten Kate
02:52:21 - 02:52:41 - H. Brinkman
02:52:41 - 02:53:02 - J. ten Kate
02:53:23 - 02:53:28 - J.C. Bos
02:53:28 - 02:53:33 - J. ten Kate
02:53:33 - 02:53:47 - L. Lubberink
02:53:47 - 02:54:07 - J. ten Kate
02:54:28 - 02:54:31 - A. Stegeman
02:54:31 - 02:54:36 - J. ten Kate
02:54:36 - 02:54:48 - E. Hattem
02:54:48 - 02:54:52 - J.C. Bos
02:54:52 - 02:55:11 - J. ten Kate
02:55:31 - 02:56:06 - J.C. Bos
02:56:06 - 02:56:10 - J. ten Kate
02:56:10 - 02:56:31 - G. Compagner
02:56:31 - 02:56:55 - J. ten Kate
02:57:18 - 02:57:21 - H. Brinkman
02:57:21 - 02:57:27 - J. ten Kate
02:57:27 - 02:58:01 - A. Schra
02:58:01 - 02:58:25 - J. ten Kate
02:58:51 - 02:58:56 - H. Brinkman
02:58:56 - 02:59:18 - J. ten Kate
02:59:33 - 02:59:36 - H. Brinkman
02:59:36 - 03:00:03 - J. ten Kate
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• Het plan voor het inrichten van een specifieke begraafplek, bij voorkeur in de nabijheid van de
huidige kindergraven, voor overleden immature kinderen op de begraafplaatsen in Staphorst, Rouveen en IJhorst uit te werken.
• In de begroting voor het jaar 2022 een bedrag hiervoor opnemen.
• De gemeenteraad uiterlijk in het vierde kwartaal van 2021 informeren en/of een
 uitwerkingsvoorstel voor te leggen

De door ChristenUnie, Gemeentebelangen en SGP ingediende motie wordt met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen .

Moties
Titel
Inrichten begraafplek voor overleden immature kinderen
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• Om de leges van EPOS niet te verhogen, maar in plaats daarvan het beleid en proces van EPOS zo aan te passen dat de oorspronkelijke EPOS doelstelling wordt behaald.

De heer Hoeve (CU) legt een stemverklaring af. Wij vinden het jammer dat de motie niet aangehouden wordt en hierdoor de mogelijkheid ontnomen wordt, om samen met de werkgroep RO het gesprek aan te gaan. Zo ontstaat er ook een gat van een ton of meer. Dit is de reden dat wij tegen deze motie stemmen.

De door CDA ingediende motie wordt met 12 stemmen (SGP, CDA, GB PvdA) voor en 5 stemmen (CU) tegen aangenomen.

Moties
Titel
Motie leges binnen epos niet verhogen
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• Handhaving toe te passen op de illegale luifels van de glampingtenten aan de Veldhuisweg

De heer Stegeman (GB) legt een stemverklaring af. Wij gaan tegen deze motie stemmen, maar dat komt omdat wij informatie hebben gekregen van aanwonenden dat inderdaad de tenten aangepast zijn, maar we willen wel oproepen om handhaving in het vervolg snel aan te pakken. Dat is dus reden waarom wij tegen deze motie gaan stemmen.

De door PvdA ingediende motie wordt met 5 stemmen (CDA, PvdA) voor en 12 stemmen (CU, GB, SGP) tegen verworpen.

Moties
Titel
handhaving Veldhuisweg
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• In overleg te treden met Rijkswaterstaat en te onderzoeken of een samenwerking op het gebied van zoutopslag ertoe kan leiden dat de gemeente Staphorst het benodigde zout van Rijkswaterstaat kan betrekken en zodoende geen eigen zoutopslag nodig heeft.
• Het budget benodigd voor het vervangen van de zoutopslag eerst te bevriezen en het overleg met Rijkswaterstaat af te wachten alvorens dit op te voeren in de begroting 2022-2025.

De heer Bos (CU) legt een stemverklaring af. In mijn bijdrage heb ik ook gevraagd aan de wethouder of er bezwaren waren op voorhand. De wethouder heeft in een uitgebreide toelichting aangegeven dat er op voorhand al genoemde bezwaren zijn. De motie is sympathiek. De uitkomst is eigenlijk ook daarmee al voor de hand liggend, en we vinden het ook kostbare tijd van de organisatie om hier dan mee aan de slag te gaan. Dus daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

Mevrouw Brinkman (CDA) legt een stemverklaring af. Ja, op voorhand vonden wij deze motie heel sympathiek. Alleen het betoog van de wethouder heeft ons toch wel overgehaald om tegen deze motie te gaan stemmen vanwege de genoemde argumenten dat er ander zout wordt gebruikt. De loods is niet groot genoeg, efficiënter op eigen locatie. Ondanks sympathiek, maar we gaan toch tegen stemmen.

De door GB en SGP ingediende motie wordt met 7 stemmen (GB en SGP) voor en 10 stemmen (CU, CDA, PvdA) tegen verworpen.

Moties
Titel
Vervangen zoutloods
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• De voorgestelde aanvullende bijdrage van € 50.000,-- vanaf de jaarschijf 2023 aan Omgevingsdienst IJsselland laten vervallen en deze ontwikkeling opnemen in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting.

Mevrouw Lubberink legt een stemverklaring af. Wij hopen dat we ongelijk hebben. Maar wij denken wel dat die 50.000 euro minstens nodig zijn. Dus wat ons betreft alvast in de begroting, wij stemmen tegen deze motie.

De door CU ingediende motie wordt met 16 stemmen (CU, CDA, SGP, GB) voor en 1 stem (PvdA) tegen aangenomen.

Moties
Titel
Omgevingsdienst IJsseland
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• in overleg te gaan met de provincie over de toegezegde medefinanciering en de uitbreiding van het vrijliggend fietspad aan de JJ Gorterlaan nu nog niet uit te voeren.

De heer Hattem (SGP) legt een stemverklaring af. We begrijpen de intentie van deze motie. Met de toezegging van de wethouder stemmen wij hier tegen, wij vinden de motie overbodig.

De heer Bos (CU) legt een stemverklaring af: Ik heb dezelfde stemverklaring als de heer Hattem.

Wethouder Mussche doet de toezegging dat de raad een schriftelijke onderbouwing krijgt van het krediet van 275.000 euro bestemd voor de reconstructie van de JC van Andelweg.

De door GB ingediende motie wordt met 7 stemmen (CDA, GB, PvdA) voor en 10 stemmen (CDA, CU) tegen verworpen.

Moties
Titel
Aanleg fietspad JJ Gorterlaan
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• In de begroting uit te gaan van een realistische bijraming van € 750.000,-- voor het jaar 2022
• Het verwacht compensatiebedrag als dekking hiervoor in te zetten en aan de hand van de
 volgende prioritering deze te verwerken in de begroting voor de jaarschijf 2022:
 1. Compensatie voor extra budget Jeugd Zorg in Natura € 550.000,--
 2. Compensatie voor de voorgestelde taakstellende bezuiniging van € 200.000,--
 3. Toevoeging aan een reserve Sociaal Domein

Mevrouw Compagner legt een stemverklaring af. Wij zullen tegen deze motie stemmen. Dat heeft ermee te maken dat we in dit geval het college volgen. We vinden dat in principe de motie aangehouden had moeten worden. Nu zich dat niet voordoet zullen wij dus tegen stemmen, want we weten niet wat we in september krijgen, en we willen niet nu al voor de muziek uitlopen.

De door CU en SGP ingediende motie wordt met 13 stemmen (CU, SGP, GB, PvdA) voor en 4 stemmen (CDA) tegen aangenomen.

Moties
Titel
Motie inzet budget jeugdzorg
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• Bij de actualisatie van het bestaand beleid de post Automatisering en Informatiemanagement nader te motiveren en nogmaals te beoordelen met als doel om in de begroting 2022-2025 een minder grote stijging van de kosten op te nemen dan in de zomernota wordt voorgesteld.

De heer Schra (CU) legt een stemverklaring af. Gezien de beantwoording van het college waarin gezegd is dat met deze voorstellen ook ons digitale gemeentehuis sober en doelmatig ingericht wordt, kunnen wij deze motie niet steunen. Zoals eerder gezegd, moet het geen doel op zich worden om het budget op gebied van ICT te verlagen. Wij zien dit budget graag zo laag als kan en zo hoog als moet. We stellen het op prijs om richting de begroting een goede onderbouwing te ontvangen, zodat we slimme keuzes kunnen maken.

De door CDA en SGP ingediende motie wordt met 12 stemmen (CDA, SGP, GB, PvdA) voor en 5 stemmen (CU) tegen aangenomen.

Moties
Titel
Motie verlagen budget automatisering
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• De doorontwikkeling van de organisatie zodanig uit te voeren dat dit binnen de beschikbare middelen kan en het extra budget van 2 x €40.000 niet in de begroting 2022-2025 op te nemen.

De door CDA ingediende motie wordt met 7 stemmen (CDA, GB, PvdA) voor en 10 stemmen (CU, SGP) tegen verworpen.

Moties
Titel
Doorontwikkeling organisatie
Resultaat stemming
Besluit

De raad roept het college op:
• De procedure voor het opstellen van beleidsplannen tegen het licht te houden en hierbij met creatieve oplossingen te komen waardoor de kosten voor het opstellen van beleidsplannen omlaag kunnen.

De door CDA ingediende motie wordt met 6 stemmen (CDA, GB) voor en 11 stemmen (CU, SGP, PvdA) tegen verworpen.

Moties
Titel
Opstellen beleidsplannen
Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
1. het bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 182b Staphorst’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.2102021005-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen.
2. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.
 2102021005-VS01 vast te stellen.
3. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Voorgesteld besluit
  1. De kapschuur van rijks waterstaat (RWS) over te nemen en deze te plaatsen op de gemeentewerf;
  2. Een krediet ad € 54.000 beschikbaar te laten stellen en de structurele jaarlijkse last ad
            €. 3.600 op te nemen in de begroting 2022 en meerjarenraming.
Besluit

Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 september 2021.

03:04:04 - 03:07:58 - A. Hokse
03:07:58 - 03:08:12 - J. ten Kate
03:08:12 - 03:08:51 - L. Hoeve
03:08:51 - 03:08:54 - J. ten Kate
03:08:54 - 03:10:01 - H. Kin
03:10:01 - 03:10:07 - J. ten Kate
03:10:07 - 03:10:24 - L. Lubberink
03:10:24 - 03:10:26 - J. ten Kate
03:10:26 - 03:11:22 - F. de Wee
03:11:22 - 03:11:32 - J. ten Kate
03:11:32 - 03:14:03 - A. Mussche
03:14:03 - 03:14:05 - J. ten Kate
03:14:05 - 03:14:17 - H. Kin
03:14:17 - 03:15:15 - A. Mussche
03:15:15 - 03:15:20 - J. ten Kate
03:15:20 - 03:15:56 - F. de Wee
03:15:56 - 03:17:11 - A. Mussche
03:17:11 - 03:17:14 - J. ten Kate
03:17:14 - 03:17:45 - A. Hokse
03:17:45 - 03:17:54 - A. Mussche
03:17:54 - 03:17:55 - J. ten Kate
03:17:55 - 03:18:14 - A. Hokse
03:18:14 - 03:18:24 - J. ten Kate
03:18:29 - 03:18:56 - F. de Wee
03:18:56 - 03:21:32 - J. ten Kate
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.