Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 18 januari 2022

19:30 - 23:00

Locatie
digitaal via iBabs Connect
Voorzitter
J. ten Kate
Toelichting

Voor het volgen van de live stemming kunt u F5 gebruiken of de webpagina verversen.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. Omdat dit een digitale raadsvergadering is wordt de raadsleden gevraagd hun aanwezigheid kenbaar te maken, na het aflezen van de namen.

De heer H. Troost spreekt namens de raad een dankwoord uit voor de goede samenwerking van het afgelopen jaar, en wenst iedereen een goed nieuwjaar toe.

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Agendapunten 14 en 15 worden na agendapunt 5 besproken ivm de insprekers op deze agendapunten.

Besluit

Er hebben zich twee insprekers gemeld.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 14 december 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijsten met toezeggingen en aanvaarde moties na 14 december 2021 worden
ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Hattem stelt vragen over ingekomen stuk 1192: Herverdeling bijdragen gemeenten en Goed werkgeverschap na dienstongevallen.

De voorzitter beantwoordt de vragen.

Mevrouw Lubberink stelt vragen over ingekomen stuk 1187: Informatie over Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel.

Wethouder Mulder geeft antwoordt op de vragen.

De heer R. Slager heeft een opmerking over ingekomen stuk 1195: Toezichtsvorm 2022. Hij bedankt iedereen die ertoe heeft bijgedragen dat de gemeente Staphorst groen licht heeft gekregen van de provincie Overijssel voor wat betreft de begroting.

De heer De Wee heeft vragen over ingekomen stuk 1186: Aanschaf (of niet) plasma-luchtreinigers.

Wethouder Mulder beantwoordt de vragen.

Ingekomen stukken

Afzender
Alliantie Burgers Voorschoten
Architectenbureau Huls
Burger
Burger
Burger
Burger
Burgers
Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel
Gemeente Hof van Twente
Gemeente IJmuiden
Gemeente Lelystad
Gemeente Zwolle
Jeugdautoriteit
Omgevingsdienst IJsselland
Provincie Overijssel
Rekenkamercommissie MSSW
Rijkswaterstaat
Stichting Elektrohypersensitiviteit
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio IJsselland
VNG
VNG
VNG
VNG

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mevrouw Lubberink stelt vragen over collegebericht 549: Raadsmemo verkenning energie Armoede. Ze geeft aan dit collegebericht graag geagendeerd te zien voor een volgende raadsvergadering.

Wethouder Mussche beantwoordt de vragen, en geeft aan dat mevrouw Lubberink een verzoek kan indienen bij de agendacommissie voor agendering op de raadsagenda.

De heer Bos geeft aan dit verzoek te ondersteunen.

Collegeberichten

Onderwerp
Raadsmemo aansprakelijkstelling windpark
Raadsmemo organisatie gemeenteraadsverkiezingen 2022
Raadsmemo overzicht projecten GGD IJsselland (toezegging 286)
Raadsmemo reconstructie Groensland (motie 130)
Raadsmemo uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving
Raadsmemo verkenning energie armoede

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

Mevrouw Brinkman vraagt naar de status van toezegging 263 die het college heeft gedaan omtrent het opstellen van een gebiedsvisie welke betrekking heeft op het voornemen van ProRail tot het plaatsen van geluidsschermen nabij de Generaal Eisenhowerlaan.

Wethouder Mussche geeft aan dat er contact is geweest met ProRail. Er ligt een concept gebiedsvisie klaar. De bewoners van dit gebied zullen een uitnodiging ontvangen, zodat input kan worden gegeven op de gebiedsvisie.

De heer Hokse vraagt waarom het fietspad van Staphorst naar Meppel niet goed verlicht is. De gemeente Meppel heeft dit wel gedaan. Wat is de reden dat Staphorst dat niet heeft gedaan?

Wethouder Mussche geeft aan dat in het beleidsplan openbare ruimte van de gemeente Staphorst is opgenomen dat wegen en fietspaden in het buitengebied niet zijn verlicht. Er is wel verlichting aan de Reggersweg in de tussenberm tussen het fietspad en de rijbaan. De gemeente Meppel heeft te weinig ruimte in de tussenberm om lantaarnpalen te plaatsen. Dit is de reden dat de gemeente Meppel ervoor gekozen heeft om lantaarnpalen naast het fietspad te plaatsen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen

 1. Instemmen met het ‘Stedenbouwkundig plan woningbouw Rouveen Zuid fase 1’;
 2. Kennisnemen van het ‘Beeldkwaliteitskader Rouveen Zuid fase 1’;
 3. Instemmen met het ‘Exploitatieoverzicht Rouveen Zuid fase 1’;
 4. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op het ‘Exploitatieoverzicht Rouveen Zuid fase 1’ (opgenomen als bijlage 8 bij dit voorstel) bekrachtigen, op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto art.10 lid 2 onder b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur en vooraf met het college te overleggen voor zover de gemeenteraad voornemens is de geheimhouding niet te bekrachtigen

De heer M. Troost legt namens CU fractie een stemverklaring af. De fractie van de ChristenUnie stemt in met het voorstel, met deze oproep aan het college: kijk bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan verder dan de huidige leerlingen-prognoses, maar houdt ook rekening met de groei, die ongetwijfeld gaat volgen in de toekomst, van de te verwachten uitbreidingen van de woonwijken.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. In te stemmen met de uitwerking van scenario 1: ‘eerlijke verdeelsleutel’ uit de bijgevoegde raadsstartnotitie over de duurzame inzet van groene reststromen.

De fractie van de ChristenUnie dient samen met de fractie van de SGP en GB motie 135 in: verdeelsleutels groene reststromen, in en roept het college op:
• Bij de verdere uitwerking van het beleid de verdeelsleutels over de verschillende afzetkanalen nader te bepalen en te onderbouwen.
• Daarnaast te beschrijven hoe de gekozen verdeelsleutels kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden en/of inzichten.
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie Verdeelsleutel Groene Reststromen

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. het bestemmingsplan ‘De Streek, Partiële herziening Oude Rijksweg 468a, Rouveen’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.2112021003-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen.
 2. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.2112021003-VS01 vast te stellen.
 3. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. Tijdelijk extern in te huren ter ondersteuning van de raadsgriffie gedurende de periode
  

 van 19 januari 2022 tot 1 mei 2022 voor gemiddeld 16 uur per week.
2. De kosten van inhuur ad 23.000 euro te dekken uit de post begrotingssaldo 2022.

Besluit

Mevrouw Zuidema van bureau Zuidema spreekt namens de initiatiefnemer in op dit agendapunt.
De fractie van de ChristenUnie dient motie 137: van boerderij naar supermarkt in, en verzoekt het college:
• Gelet op het maatschappelijk belang en de kans voor het dorp Rouveen, als gemeente, de initiatiefnemer een helpende hand te bieden. Dit door met een tussen- c.q. vervolgstap de initiatiefnemer te ondersteunen/samen te werken om (uiteindelijk) tot een haalbaar en gedragen plan te komen.
• Dit initiatief moet uitgaan van de volgende samenstelling:
o Basis: Volumes ‘Rijks-monumentale boerderij’ en ‘benodigde supermarkt’.
o Ondersteuning: meerdere aanverwante winkels (exploitatieversterkend).
o Aanvullend: appartementen en een vrijstaande woning.
• Kritisch te (blijven) kijken naar de totale omvang in relatie tot een deugdelijke exploitatie van het initiatief. Met als inzet de totale omvang te reduceren c.q. te optimaliseren ten opzichte van het huidige voorstel.
• De functies met bijbehorende ruimtebeslag (bouwvolume) en inrichting van het omliggend terrein (meer) in balans te brengen met de ruimtelijke inpassingen in het beschermd dorpsgezicht.
• In het ontwikkelen van het plan aandacht geven aan parkeren, verkeer en participatie met de omwonenden.
De motie wordt met 5 stemmen (CU) voor en 12 stemmen (CDA, GB, PvdA, SGP) tegen verworpen.
De heer Hoeve legt namens de ChristenUnie een stemverklaring af. De fractie van de ChristenUnie, is van mening dat er met onze motie een grotere kans bestaat dat er een supermarkt in Rouveen gerealiseerd gaat worden. Daarom heeft deze motie onze voorkeur. Wanneer deze motie geen meerderheid haalt, zullen wij de motie van CDA
en SGP in het belang van het plan wel steunen.
De fractie van de SGP dient samen met de CDA fractie motie 138: richting en kaders tbv realisatie bouwplan Oude Rijksweg 457 te Rouveen in, en roept het college op:
De initiatiefnemer de volgende denkrichting/kaders mee te geven:
• Als basis voor een passende ontwikkeling op deze locatie worden alleen de volumes ‘Rijks-monumentale boerderij’ en ‘benodigde supermarkt’ genomen.
• Een vrijstaande woning achter dit plan is toegestaan (mits deze woning voldoet aan het geldend beleid);
• Op de bovenverdiepingen, in de kap, kunnen appartementen ontwikkeld worden;
• De buurt wordt betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Daarvoor wordt burgerparticipatie toegepast op trede ‘Consulteren’ (zie plaatje verderop). De verslaglegging hiervan dient onderdeel te zijn van de aanvraag.
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
De voorzitter geeft aan dat na het aannemen van de motie de initiatiefnemer kaders heeft meegekregen voor het bouwplan, er behoeft geen besluit op dit agendapunt genomen te worden.

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie van boerderij naar supermarkt

Resultaat stemming

Moties

Titel
Richting en kaders tbv realisatie bouwplan Oude Rijksweg 457 te Rouveen

Besluit

De fractie van de CDA dient motie 136: aanpassen afspraken in, en roept het college op:
• De prestatieafspraken te wijzigen mbt het plan aan de Generaal Eisenhowerlaan en de uitvoering daarvan op te schorten;
• De Gemeenteraad een memo te doen toekomen waarin, onder andere maar niet uitsluitend, het nut en noodzaak van de flexwoningen wordt weergeven en ook de daarvoor geschikte locaties in de gemeente;
• In de memo ook op te nemen wat de stakeholders van de plannen vinden, te weten de omwonenden, wijkraad, Vechthorst en overige betrokken partijen;
Na beraadslaging in twee termijnen, geeft de fractie van het CDA aan deze motie aan te houden.
Wethouder Mulder doet de toezegging dat, zodra het locatieonderzoek gereed is, de raad wordt geïnformeerd.
Dit agendapunt wordt in de informerende raadsbijeenkomst op 8 februari 2022 nader toegelicht, er behoeft geen besluit op dit agendapunt genomen te worden.

Moties

Titel
Motie Prestatieafspraken

Besluit

De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering om uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.