Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 15 februari 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
J. ten Kate

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. De heer Hoeve is met kennisgeving afwezig.

00:00:13 - 00:01:01 - J. ten Kate

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Mevrouw Compagner geeft aan een motie in te willen dienen, motie 139: Laatste woord. Deze motie wordt toegevoegd onder agendapunt 20a.
In verband met de aanwezigheid van insprekers wordt agendapunt 17 na agendapunt behandeld.

00:01:58 - 00:02:17 - G. Compagner
00:02:17 - 00:04:48 - J. ten Kate

Besluit

Er hebben zich vier insprekers gemeld. Op agendapunt 15 spreekt de heer Brouwer, namens de Stichting Welzijn Staphorst, en de heer Bakker, namens de woonstichting VechtHorst, in.
Op agendapunt 17 spreken de heer Dunnink, namens de gebiedscommissie Staphorsterveld, en de heer Hokse, namens Rouveen kaasspecialiteiten, in op dit agendapunt.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 1 februari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijsten met toezeggingen en aanvaarde moties na 1 februari 2022 worden
ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Hattem stelt vragen over ingekomen stuk 1215: kadernota Reestmond.
 Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.

Ingekomen stukken

Afzender
Auditcommissie
Burger
Gemeente Putten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
NLVOW
Raad van State
Reestmond
VNG
VNG
VNG
00:04:48 - 00:05:47 - E. Hattem
00:05:47 - 00:05:52 - J. ten Kate
00:05:52 - 00:06:38 - A. Mussche
00:06:38 - 00:07:11 - J. ten Kate
00:07:11 - 00:08:10 - H. Brinkman
00:08:10 - 00:08:17 - J. ten Kate
00:08:17 - 00:10:07 - A. Mussche
00:10:07 - 00:11:57 - J. ten Kate
00:12:23 - 00:13:19 - L. Lubberink
00:13:19 - 00:15:26 - A. Mussche
00:15:26 - 00:15:35 - J. ten Kate
00:15:35 - 00:15:46 - L. Lubberink
00:15:46 - 00:15:53 - J. ten Kate
00:15:53 - 00:16:43 - A. Mussche

Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mevrouw Brinkman stelt vragen over collegebericht 559: raadsmemo meerjarenprogramma geluidssanering spoor en stedenbouwkundige visie.

Wethouder Mussche geeft antwoord op de vragen.

Collegeberichten

Onderwerp
Raadsmemo aanpassing P&C cyclus
Raadsmemo beschikbaarstellen zelftesten (toezegging 288)
Raadsmemo bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht (IBT)
Raadsmemo bijdrage namenmonument Amsterdam
Raadsmemo busverbinding Staphorst (motie 33)
Raadsmemo KPI rapportage archiefbeheer 2022 over toezichtjaar 2021
Raadsmemo meerjarenprogramma geluidssanering spoor en stedenbouwkundige visie
Raadsmemo ontwerpbestemmingsplan open plek naast Kruumteweg 2

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

De heer Hokse stelt vragen over de kaalslag in Staphorst Zuid. Op welk beleid is dit gebaseerd dat dit zo rigoureus wordt aangepakt? Wat is het precieze plan, en wat komt er voor terug? Is dit te beargumenteren dat dit goedkoper is? Waarom zijn de aanwonenden en bedrijven hier niet in gekend?
Mevrouw Lubberink geeft aan een zelfde soort vraag te willen stellen over de bermen in IJhorst.
Wethouder Mussche beantwoordt de gestelde vragen.
De heer Schra stelt vragen over een brochure die door de provincie Overijssel is verstrekt met betrekking tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van evenementen en het stikstofbeleid.
 Wethouder Mussche doet de toezegging schriftelijk terug te komen op de vragen of organisaties een vergunning voor evenementen bij de provincie moeten aanvragen.

00:16:43 - 00:17:08 - J. ten Kate
00:17:15 - 00:17:45 - A. Mussche
00:17:45 - 00:17:52 - J. ten Kate
00:17:52 - 00:20:39 - A. Schra
00:20:39 - 00:22:25 - J. ten Kate
00:22:25 - 00:22:36 - A. Schra
00:22:36 - 00:25:39 - J. ten Kate

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. Kennis te nemen van het rapport Rekenkameronderzoek Afvalbeleid Staphorst
 2. Kennis te nemen van de conclusies uit het rapport en de volgende aanbevelingen oer te nemen:
  • Geef vorm aan de sturingswensen van de raad
  • Heroverweeg dekking afvalstoffenheffing
  • Stuur aan op actualisatie van de DVO

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. Zienswijze kenbaar te maken tegen de begrotingswijziging 2021 en 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland;
 2. Bijgevoegde reactie aan de Omgevingsdienst IJsselland te verzenden na instemming kenbaar maken zienswijze.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. In te stemmen met de herverdeling gemeentelijke bijdragen Veiligheidsregio IJsselland;
 2. Bijgevoegde reactie aan de Veiligheidsregio IJsselland te verzenden na instemming met de herverdeling gemeentelijke bijdrage.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2022 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2017.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. Een bedrag beschikbaar stellen betreffende de bekostiging van 1e inrichtingskosten
   onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor 171 m² ad € 146,- per m², zijnde € 24.966.
  2. Hiervoor een krediet ad. € 24.996 beschikbaar te stellen waarbij aanvullend uit de reserve
  zonder bestemming wordt gedekt: € 14.996.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. Een bedrag beschikbaar stellen betreffende de bekostiging van 1e inrichtingskosten onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor 75 m² ad € 146,- per m², zijnde € 10.950
 2. Hiervoor een krediet ad. € 10.950 beschikbaar te stellen te dekken uit de reserve zonder bestemming.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
 Kennis te nemen van het beleidsplan sociaal domein ‘Iedereen doet mee’ en deze vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
 Het beleidsplan wegen en bermen 2022 – 2026 vast te stellen.

 1. Voor de wegen volgens scenario 1 “Voorkeursscenario” met het daarbij behorende jaarlijkse budget vast te stellen.
 2. Voor de bermen volgens scenario 2 “Vergroten ecologisch beheer” binnen de bestaande budgetten vast te stellen.
 3. De onderhoudskosten en bijbehorende reserve onttrekking aan de reserve asfalt- en elementenverharding zoals opgenomen in het beleidsplan wegen en bermen 2022-2026 d.m.v. een begrotingswijziging te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente Staphorst.
00:25:39 - 00:25:42 - J. ten Kate
00:26:11 - 00:26:34 - A. Mussche
00:26:34 - 00:27:02 - J. ten Kate
00:27:02 - 00:27:31 - A. Schra
00:27:31 - 00:27:40 - J. ten Kate

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

 1. het bestemmingsplan “De Streek, partiële herziening Eikenlaan 12 te Staphorst”, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.2102019009-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen.
 2. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180. 2102019009-VS01 vast te stellen.
 3. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit

De heer Brouwer spreekt namens de Stichting Welzijn Staphorst in op dit agendapunt.
 De heer Bakker spreekt namens de Stichting VechtHorst in op dit agendapunt.
 Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 maart 2022.
 Wethouder Mulder doet de toezegging een overzicht te verstrekken van de opkomst van de omwonenden met betrekking tot de informatieavonden over het dienstencentrum.
 Wethouder Mulder doet tevens de toezegging een nadere onderbouwing van het investeringsvoorstel wat er nu ligt, en de verschillende scenario’s met betrekking tot de realisatieovereenkomst voor wat betreft erfpacht, uit te werken en deze te verstrekken aan de raad voor de volgende besluitvormende raadsvergadering.

00:29:20 - 00:35:33 - Inspreker
00:35:33 - 00:35:55 - F. de Wee
00:35:55 - 00:35:58 - J. ten Kate
00:35:58 - 00:37:31 - Inspreker
00:37:31 - 00:37:52 - J. ten Kate
00:37:52 - 00:43:47 - Inspreker
00:43:47 - 00:44:06 - E. Hattem
00:44:06 - 00:44:51 - Inspreker
00:44:51 - 00:45:20 - F. de Wee
00:45:20 - 00:45:23 - Inspreker
00:45:56 - 00:45:57 - J. ten Kate
00:45:57 - 00:46:23 - H. Kin
00:46:23 - 00:46:55 - Inspreker
00:46:55 - 00:47:25 - J. ten Kate
00:47:25 - 00:50:37 - G. Compagner
00:50:37 - 00:50:42 - J. ten Kate
00:50:43 - 00:51:12 - H. Kin
00:51:12 - 00:51:38 - G. Compagner
00:51:38 - 00:51:43 - J. ten Kate
00:51:43 - 00:57:24 - F. de Wee
00:57:24 - 00:57:28 - J. ten Kate
00:57:28 - 00:58:52 - L. Lubberink
00:58:52 - 00:58:53 - J. ten Kate
00:58:53 - 01:04:23 - H. Kin
01:04:23 - 01:04:26 - J. ten Kate
01:04:26 - 01:09:11 - J.C. Bos
01:09:11 - 01:09:55 - J. ten Kate
01:09:55 - 01:12:31 - L. Mulder
01:12:31 - 01:13:23 - H. Kin
01:13:23 - 01:13:26 - J. ten Kate
01:13:26 - 01:18:07 - L. Mulder
01:18:07 - 01:18:40 - J.C. Bos
01:18:40 - 01:18:41 - J. ten Kate
01:18:41 - 01:22:01 - L. Mulder
01:22:01 - 01:22:19 - F. de Wee
01:22:19 - 01:22:27 - J. ten Kate
01:22:27 - 01:24:06 - L. Mulder
01:24:06 - 01:24:40 - J.C. Bos
01:24:40 - 01:24:44 - J. ten Kate
01:24:44 - 01:24:54 - L. Mulder
01:24:54 - 01:25:24 - F. de Wee
01:25:24 - 01:25:27 - J. ten Kate
01:25:27 - 01:26:48 - L. Mulder
01:26:48 - 01:27:57 - H. Kin
01:27:57 - 01:27:59 - J. ten Kate
01:27:59 - 01:39:01 - L. Mulder
01:39:01 - 01:41:06 - H. Kin
01:41:06 - 01:41:33 - L. Mulder
01:41:33 - 01:41:53 - J. ten Kate
01:41:53 - 01:44:18 - A. Mussche
01:44:18 - 01:44:53 - F. de Wee
01:44:53 - 01:44:54 - J. ten Kate
01:44:54 - 01:47:45 - A. Mussche
01:47:45 - 01:47:47 - J. ten Kate
01:47:47 - 01:48:12 - G. Compagner
01:48:12 - 01:50:43 - A. Mussche
01:50:43 - 01:50:44 - J. ten Kate
01:50:44 - 01:51:33 - J.C. Bos
01:51:33 - 01:51:34 - J. ten Kate
01:51:34 - 01:52:14 - A. Mussche
01:52:14 - 01:52:16 - J. ten Kate
01:52:49 - 01:52:59 - H. Kin
01:52:59 - 02:03:10 - J. ten Kate
02:04:59 - 02:05:56 - H. Kin
02:05:56 - 02:06:13 - J. ten Kate
02:06:13 - 02:06:47 - J.C. Bos
02:06:47 - 02:06:55 - J. ten Kate
02:06:55 - 02:08:33 - F. de Wee
02:08:33 - 02:08:38 - J. ten Kate
02:08:38 - 02:09:02 - G. Compagner
02:09:02 - 02:09:17 - J. ten Kate
02:09:17 - 02:10:47 - L. Mulder
02:10:47 - 02:10:48 - J. ten Kate
02:10:48 - 02:11:22 - F. de Wee
02:11:22 - 02:12:12 - L. Mulder
02:12:12 - 02:13:17 - H. Kin
02:13:17 - 02:15:15 - L. Mulder
02:15:15 - 02:17:13 - J. ten Kate

Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 maart 2022.

03:20:16 - 03:22:01 - L. Lubberink
03:22:01 - 03:22:03 - J. ten Kate
03:22:03 - 03:23:04 - A. Stegeman
03:23:04 - 03:23:27 - L. Lubberink
03:23:27 - 03:23:28 - J. ten Kate
03:23:28 - 03:26:11 - A. Stegeman
03:26:11 - 03:26:15 - J. ten Kate
03:26:15 - 03:28:28 - H. Courtz
03:28:28 - 03:28:33 - J. ten Kate
03:28:33 - 03:33:23 - J. Slager
03:33:23 - 03:33:50 - A. Stegeman
03:33:50 - 03:33:54 - J. ten Kate
03:33:54 - 03:34:27 - J. Slager
03:34:27 - 03:34:28 - J. ten Kate
03:34:28 - 03:34:51 - A. Stegeman
03:34:51 - 03:34:52 - J. ten Kate
03:34:52 - 03:35:26 - J. Slager
03:35:26 - 03:35:27 - J. ten Kate
03:35:27 - 03:35:33 - A. Stegeman
03:35:33 - 03:35:35 - J. ten Kate
03:35:35 - 03:35:43 - J. Slager
03:35:43 - 03:35:46 - J. ten Kate
03:35:46 - 03:39:33 - A. Schra
03:39:33 - 03:39:46 - J. ten Kate
03:39:46 - 03:41:51 - A. Mussche
03:41:51 - 03:41:57 - L. Lubberink
03:41:57 - 03:41:58 - J. ten Kate
03:41:58 - 03:46:00 - A. Mussche
03:46:00 - 03:46:34 - J. Slager
03:46:34 - 03:47:18 - A. Mussche
03:47:18 - 03:47:50 - A. Stegeman
03:47:50 - 03:47:57 - J. ten Kate
03:47:57 - 03:48:19 - J. Slager
03:48:19 - 03:48:23 - J. ten Kate
03:48:23 - 03:51:20 - A. Mussche
03:51:20 - 03:51:31 - J. Slager
03:51:31 - 03:51:33 - J. ten Kate
03:51:33 - 03:53:31 - A. Mussche
03:53:31 - 03:53:44 - J. ten Kate
03:53:44 - 03:54:23 - A. Schra
03:54:23 - 03:54:34 - J. ten Kate
03:54:34 - 03:55:48 - J. Slager
03:55:48 - 03:56:06 - J. ten Kate
03:56:06 - 03:58:11 - A. Mussche
03:58:11 - 03:59:19 - J. ten Kate

Besluit

De heer Dunnink spreekt namens de gebiedscommissie Staphorsterveld in op dit agendapunt.

De heer Hokse spreekt namens Rouveen kaasspecialiteiten in op dit agendapunt.

Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 maart 2022.

02:17:13 - 02:17:59 - J. ten Kate
02:17:59 - 02:24:20 - Inspreker
02:24:20 - 02:24:45 - H. Troost
02:24:45 - 02:24:50 - J. ten Kate
02:24:50 - 02:25:21 - Inspreker
02:25:21 - 02:25:57 - A. Schra
02:25:57 - 02:26:04 - J. ten Kate
02:26:04 - 02:26:32 - Inspreker
02:26:32 - 02:26:45 - A. Schra
02:26:45 - 02:26:49 - J. ten Kate
02:26:49 - 02:27:20 - Inspreker
02:27:20 - 02:27:47 - L. Lubberink
02:27:47 - 02:28:28 - Inspreker
02:28:28 - 02:28:35 - A. Stegeman
02:28:35 - 02:28:37 - J. ten Kate
02:28:37 - 02:28:41 - Inspreker
02:29:47 - 02:30:13 - J. ten Kate
02:30:13 - 02:34:41 - Inspreker
02:34:41 - 02:35:11 - A. Schra
02:35:11 - 02:35:12 - J. ten Kate
02:35:12 - 02:35:41 - Inspreker
02:35:41 - 02:35:58 - J. ten Kate
02:35:58 - 02:39:17 - H. Troost
02:39:17 - 02:39:21 - J. ten Kate
02:39:21 - 02:41:41 - A. Hokse
02:41:41 - 02:47:34 - A. Schra
02:47:34 - 02:47:41 - J. ten Kate
02:47:41 - 02:49:35 - A. Stegeman
02:49:35 - 02:49:38 - J. ten Kate
02:49:38 - 02:50:54 - L. Lubberink
02:50:54 - 02:51:22 - J. ten Kate
02:51:22 - 02:55:29 - L. Mulder
02:55:29 - 02:55:31 - J. ten Kate
02:55:31 - 02:55:48 - L. Lubberink
02:55:48 - 02:58:14 - L. Mulder
02:58:14 - 02:58:43 - A. Stegeman
02:58:43 - 02:58:45 - J. ten Kate
02:58:45 - 02:59:28 - L. Mulder
02:59:28 - 03:00:22 - H. Troost
03:00:22 - 03:00:28 - J. ten Kate
03:00:28 - 03:01:23 - A. Stegeman
03:01:23 - 03:01:24 - J. ten Kate
03:01:24 - 03:01:55 - H. Troost
03:01:55 - 03:01:56 - J. ten Kate
03:01:56 - 03:02:18 - L. Lubberink
03:02:18 - 03:02:20 - J. ten Kate
03:02:20 - 03:02:59 - H. Troost
03:02:59 - 03:03:00 - J. ten Kate
03:03:00 - 03:03:07 - L. Lubberink
03:03:07 - 03:03:10 - J. ten Kate
03:03:10 - 03:03:30 - H. Troost
03:03:30 - 03:03:45 - L. Lubberink
03:03:45 - 03:03:52 - J. ten Kate
03:03:52 - 03:04:09 - H. Troost
03:04:09 - 03:04:55 - A. Stegeman
03:04:55 - 03:05:01 - J. ten Kate
03:05:01 - 03:05:14 - H. Troost
03:05:14 - 03:05:22 - J. ten Kate
03:05:22 - 03:09:53 - L. Mulder
03:09:53 - 03:10:29 - A. Stegeman
03:10:29 - 03:11:06 - L. Mulder
03:11:06 - 03:11:07 - J. ten Kate
03:11:07 - 03:11:40 - A. Schra
03:11:40 - 03:12:08 - J. ten Kate
03:12:08 - 03:12:53 - L. Mulder
03:12:53 - 03:12:58 - H. Troost
03:12:58 - 03:12:59 - J. ten Kate
03:12:59 - 03:15:12 - L. Mulder
03:15:12 - 03:15:18 - J. ten Kate
03:15:18 - 03:15:42 - A. Schra
03:15:42 - 03:15:43 - J. ten Kate
03:15:43 - 03:15:58 - L. Mulder
03:15:58 - 03:16:14 - J. ten Kate
03:16:14 - 03:16:36 - H. Troost
03:16:36 - 03:16:47 - J. ten Kate
03:16:47 - 03:17:03 - L. Lubberink
03:17:03 - 03:17:05 - A. Stegeman
03:17:05 - 03:17:15 - J. ten Kate
03:17:15 - 03:17:32 - A. Schra
03:17:32 - 03:17:39 - J. ten Kate
03:17:39 - 03:17:43 - H. Troost
03:17:43 - 03:19:48 - J. ten Kate

Besluit

Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 maart 2022.

03:59:19 - 03:59:43 - J. ten Kate
03:59:43 - 04:00:34 - E. Hattem
04:00:34 - 04:00:37 - J. ten Kate
04:00:37 - 04:01:02 - K. Russcher
04:01:02 - 04:01:04 - J. ten Kate
04:01:04 - 04:01:18 - L. Lubberink
04:01:18 - 04:01:30 - J. ten Kate
04:01:30 - 04:03:06 - A. Mussche
04:03:06 - 04:04:17 - J. ten Kate

Besluit

Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 maart 2022.

04:04:17 - 04:04:20 - E. Hattem
04:04:20 - 04:04:33 - J. ten Kate
04:04:33 - 04:04:44 - L. Mulder
04:04:44 - 04:05:22 - J. ten Kate

Besluit

Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 maart 2022.

04:05:22 - 04:06:04 - E. Hattem
04:06:04 - 04:06:57 - J. ten Kate
04:06:57 - 04:08:38 - G. Compagner
04:08:38 - 04:08:41 - J. ten Kate
04:08:41 - 04:09:08 - F. de Wee
04:09:08 - 04:09:21 - J. ten Kate
04:09:21 - 04:09:53 - J.C. Bos
04:09:53 - 04:10:19 - J. ten Kate
04:10:22 - 04:10:32 - L. Lubberink
04:10:32 - 04:10:51 - J. ten Kate
04:10:51 - 04:12:34 - L. Mulder
04:12:34 - 04:12:39 - J. ten Kate
04:12:39 - 04:13:23 - G. Compagner
04:13:23 - 04:13:25 - J. ten Kate
04:13:25 - 04:14:19 - L. Mulder
04:14:19 - 04:14:57 - J.C. Bos
04:14:57 - 04:15:14 - L. Mulder
04:15:14 - 04:15:16 - J. ten Kate
04:15:16 - 04:15:35 - G. Compagner
04:15:35 - 04:16:49 - J. ten Kate

Besluit

De CDA fractie dient samen met de fractie van GB een motie in met de volgende oproep:
 • Te waarborgen dat de gemeenteraad het laatste woord krijgt, te weten een besluit moet nemen, aangaande een project zoals voornoemd;
 Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 maart 2022.
 Wethouder Mulder doet de toezegging dat het college schriftelijk terugkomt op de juridische haalbaarheid van de motie.

Besluit

De voorzitter sluit om 23.45 uur de vergadering om uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.

04:16:49 - 04:17:25 - J. ten Kate