Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 1 februari 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Digitale vergadering
Voorzitter
J. ten Kate

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. Omdat dit een digitale raadsvergadering is wordt de raadsleden gevraagd hun aanwezigheid kenbaar te maken, na het aflezen van de namen.
Mevrouw Compagner is met kennisgeving afwezig.

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

De besluitenlijst van 18 januari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

Besluit

De lijsten met toezeggingen en aanvaarde moties na 18 januari 2022 worden
ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Besluit

De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer J. Slager stelt vragen over ingekomen stuk 1212: gemeente Dongen, motie transitie visie warmte, en ingekomen stuk 1213: NLVOW: oproep aan gemeentes tot gebruik van gedragscodes.

Wethouder Mussche geeft antwoord op de gestelde vragen.

Ingekomen stukken

Afzender
Burger
Burger
Burgers
Gemeente Dongen
NLVOW
Stad & Esch Lyceum
VNG
VNG
VNG
VNG

Er zijn geen collegeberichten voor deze raadsvergadering.

Besluit

Er zijn geen collegeberichten.

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

De heer Hoeve vraagt wat voor impact het heeft voor de gemeente Staphorst mbt het uitstellen van de invoering van de omgevingswet.

Wethouder Mulder beantwoordt de vragen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vernieuwen van het achterhuis van de woning aan de Mr. J.B. Kanlaan 35 te Punthorst;
  2. direct na ter inzage legging, onder voorwaarde dat geen zienswijzen zijn ingediend en/of geen wijzigingen op de aanvraag worden aangebracht door de initiatiefnemer, de definitieve verklaring van geen bedenkingen als hamerstuk af te geven.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:

  1. ten aanzien van de ingediende zienswijze te beslissen overeenkomstig de conclusies in het ‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 480, 482, 508, 510 & 512’.
  2. het bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 480, 482, 508, 510 & 512’ met de identificatiecode NL.IMRO.0180.2102021001-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen.
  3. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.2102021001-VS01 vast te stellen.
  4. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 februari 2022.

Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 februari 2022.

Wethouder Mulder doet de toezegging dat de cijfers in de bijlage: zienswijzenota, worden gecheckt, zodat ze juist in het voorstel komen te staan.

Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 februari 2022.

Wethouder Mussche doet de toezegging schriftelijke terug te komen op de vraag welke afspraken gemaakt zijn met de hengelaarsvereniging voor wat betreft de bermen. Eveneens doet wethouder Mussche de toezegging op de vraag om inzage te kunnen krijgen in de inhoudelijke vragen die de Landbouwcontactcommissie en de Natuurvereniging IJhorst-Staphorst hebben gesteld over de invulling van de bermen.