Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 29 juni 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
J. ten Kate

Agendapunten

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

Ingekomen stukken

Afzender
Burger
GGD IJsselland
Regio Zwolle
VNG

Er zijn geen collegeberichten.

Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

Voorgesteld besluit

 1. De jaarrekening 2021 van de gemeente Staphorst, met een positief resultaat van afgerond  € 1.782.000, vast te stellen;
 2. Van het rekeningresultaat € 582.000 d.m.v. resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van werk in 2022;
 3. Het niet bestemde deel van het rekeningresultaat ad € 1.200.000 toe te voegen aan de algemene reserves;
 4. € 1.319.000 (jaarschijf 2021) uit de reserve dekking nadelig begrotingssaldo '20 - '22 te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene reserves;
 5. Conform de managementrapportage Energie & Klimaat € 330.850 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve duurzaamheid en toe te voegen aan de incidentele E&K budgetten voor de jaarschijf 2022;
 6. De budgetoverheveling van alle incidentele budgetten zoals opgenomen in raadsbesluit Technische begrotingswijziging d.d. 14-12-2021 aan te passen naar de definitieve eindstanden van deze budgetten per 31-12-2021 zoals gepresenteerd in bijlage 4 van de jaarstukken;
 7. 4 kleine incidentele budgetten over te hevelen naar 2022 voor een totale omvang van € 34.867 die niet waren opgenomen in raadsbesluit Technische begrotingswijziging van 14-12-2021, aangezien deze destijds niet voldeden aan artikel 8 van de financiële verordening, voorwaarde b (lager dan € 10.000);
 8. E.e.a. in begrotingswijziging 2022-011 te verwerken.

Voorgesteld besluit

 1. ten aanzien van de ingediende zienswijze te beslissen overeenkomstig de conclusies in het ‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Staphorst Dorp-Rouveen 2016, ph Levensboomlocatie Rouveen’;
 2. het bestemmingsplan ´Staphorst Dorp-Rouveen 2016, ph Levensboomlocatie Rouveen’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.1132019001-VS01, met in achtneming van de in het ‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Staphorst Dorp-Rouveen 2016, ph Levensboomlocatie Rouveen’ genoemde aanpassingen, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd vast te stellen;
 3. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.1132019001-VS01 vast te stellen.
 4. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Voorgesteld besluit

 1. het bestemmingsplan ‘De Streek, Partiële herziening, Oude Rijksweg 721 te Rouveen’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.2112021003-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen.
 2. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.2112021003-VS01 vast te stellen.
 3. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Voorgesteld besluit

 1. De Verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie vast te stellen.
 2. De richtinggevende uitspraken die in de opiniërende raadsvergadering op 29 juni 2022 worden gedaan meenemen bij de verdere inrichting van de vervolgstappen en daarbij aan te geven welke rol de raad in dit proces wil hebben.