Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 12 mei 2020

19:30 - 22:30

Locatie
Digitale raadsvergadering
Voorzitter
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. In zijn openingswoord geeft hij aan dat de heer De Wee met kennisgeving afwezig is.
De voorzitter wenst de raad een succesvolle vergadering toe.

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Fysiek inspreken kan bij deze digitale raadsvergadering niet.  U kunt uw inspraak vooraf per mail sturen naar griffie@staphorst.nl  of telefonisch contact opnemen met de raadsgriffie tel.nr. 0522-467416 tot 12 mei 2020 14.00 uur.

Besluit

Er hebben zich drie insprekers gemeld voor agendapunt 9 en 11. De inspreekteksten zijn schriftelijk ingediend, en te lezen bij betreffende agendapunt.

Besluit

De heer Hoeve stelt een vraag aan het college.

De heer Hoeve geeft aan dat hij signalen ontvangt dat er op dit moment geen bouwvergunningen worden afgegeven.

Wethouder Mulder beantwoordt de vragen. Hij geeft aan dat dit te maken heeft met het coronavirus.

Resultaat stemming

Besluit

Besluit
De raad besluit met algemene stemmen:
1. op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het bestemmingsplan “De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 161 te Staphorst”, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.2102019006-VS01 gewijzigd vast te stellen;
2. ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in het rapport zienswijzen van 18 februari 2020 en tevens 2 ambtshalve wijzigingen door te voeren;
3. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.2102019006-VS01 vast te stellen;
4. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhalen van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.

Het voorstel is opiniërend besproken in de raadsvergadering van 28 april 2020.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
Het vaststellen van het Groenbeheerplan Staphorst 2020-2025, inclusief het uitvoering geven aan beheerscenario 4: een stap terug door een combinatie van aanpassing van het onderhoudsniveau en een versobering van het groenareaal.

De heer Spiker dient namens zijn fractie een motie in.
Deze motie wordt in stemming gebracht: 4 stemmen voor (CDA) en 12 stemmen tegen (SGP, CU, GB en PvdA). De motie wordt verworpen.

Hierna wordt het voorstel in stemming gebracht: de raad besluit met algemene stemmen voor het voorstel.

De heer Spiker legt een stemverklaring af over het voorstel. Hij geeft aan dat hij het jammer vindt dat de motie het niet heeft gehaald. De oproep is duidelijk geweest, de CDA fractie wil niet voor het groenbeheerplan gaan liggen. De stemverklaring is de motie die de CDA fractie heeft ingediend.

Moties

Titel
Motie CDA Groenbeheerplan Staphorst 2020-2024

Het voorstel is opiniërend besproken in de raadsvergadering van 28 april 2020.

Resultaat stemming

Besluit

De raad stemt met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel.

De heer Schra dient namens de CU en SGP fractie een amendement in. De heer Courtz dient namens de fractie van het CDA een amendement in.

Eerst wordt het amendement welke ingediend door de CDA fractie in stemming gebracht: 4 stemmen voor (CDA) en 12 stemmen tegen (CU, GB, PvdA, SGP).

Hierna wordt het amendement, ingediend door de CU en SGP fracties, in stemming gebracht. Met algemene stemmen wordt het amendement aangenomen.

Het voorstel wordt in stemming gebracht. De heren Slager en Spiker leggen een stemverklaring af.

De heer Slager geeft aan als SGP-fractie in te stemmen met het programma Energie en klimaat. Wel wil hij de volgende twee punten benadrukken.
1. De SGP fractie roept het college op om bij de ambitie mbt de circulaire economie kritisch na te gaan of de uitvoering van deze ambitie hoort bij het takenpakket van de gemeente.
2. Het betrekken van burgers bij transitie visie warmte is erg belangrijk zo niet noodzakelijk. Burgers moeten voldoende kansen krijgen om mee te kunnen spreken. Ook als dat betekend dat de deadline niet wordt gehaald.

De heer Spiker geeft aan dat het amendement welke door het CDA is ingediend, het niet heeft gehaald. Doch ze stemmen voor het amendement ingediend door de CU en SGP, omdat het wel iets toevoegd, maar het geeft onvoldoende om het algehele voorstel te aanvaarden.

Hierna wordt het voorstel in stemming gebracht: 12 stemmen voor (CU, GB, PvdA, SGP) en 4 stemmen tegen (CDA).

Amendementen

Titel
Amendement CDA programmaplan energie en klimaat.
Amendement CU-SGP programmaplan energie en klimaat

Op 24 juni 2019 is de eposraadsconsultatie gestart. Er is destijds geen verzoek tot agenderen ingediend. Voorliggend bestemmingsplan is de planologische uitwerking van dit vooroverleg.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit met algemene stemmen:
1. Op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Zwarteveenweg 4(a) - Rechterensweg 16 te Staphorst’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.5102019005-VS01 vast te stellen;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.5102019005-VS01  vast te stellen;
3. In afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhalen van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.

Opiniërende bespreking tbv het kenbaar maken van wensen en bedenkingen.

Besluit

Na beraadslaging in 2 termijnen geeft de voorzitter aan dat de moties omtrent dit voorstel op een later tijdstip maar voor 1 juni door het presidium worden behandeld.

Wethouder Mussche zegt toe dat zodra de moties van de omliggende gemeenten omtrent dit onderwerp beschikbaar zijn, de raad deze krijgt.

Opiniërende bespreking t.b.v. besluitvorming in raadsvergadering op 26 mei 2020.

Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 26 mei 2020.

Wethouder Mulder doet drie toezeggingen:

Wethouder Mulder zegt toe na te gaan wanneer het beleid omtrent arbeidsmigranten naar de raad toekomt. De volgende vergadering komt hij hierop terug (26 mei)

Wethouder Mulder geeft aan na te gaan wanneer het volgende deel van het bestemmingsplan De Slagen 2e fase naar de raad toekomt. De eerstvolgende raadsvergadering komt hij hierop terug (26 mei).

Wethouder Mulder zegt toe het beleid omtrent de huisvesting van statushouders terug te leggen bij wethouder Mussche. Dit behoort tot de portefeuille van wethouder Mussche.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.